Milieugerichte LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.

LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses) bestaat uit een aantal stappen. De belangrijkste stappen zijn:

  • LCI -:In deze stap wordt de informatie verzameld over de schadelijke stoffen die tijden de levenscyclus worden uitgestoten en de grondstoffen die gebruikt worden binnen de levenscyclus. Ook andere milieuingrepen, zoals de productie van geluid of stank, kunnen deel uitmaken van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding).
  • LCIA - : In deze stap worden de inventarisatiegegevens (Life Cycle Inventory results) beoordeeld. Hiermee ontstaat een beeld van de milieueffecten waarvoor het product of de activiteit direct of indirect verantwoordelijk is. 

Milieuprofiel  

De uitkomst van een LCA-studie is een milieuprofiel: een soort scorelijst met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus. Die effecten kunnen dan met voorrang worden aangepakt. Ook kan van tevoren worden berekend of een maatregel effectief zal zijn. In combinatie met aanverwante instrumenten kan LCA een concreet beeld opleveren van de mogelijkheden voor aanpassingen van de bedrijfsvoering. Ook de consequenties van ieder alternatief worden systematisch in beeld gebracht.

Milieubeoordeling

Aanvankelijk is LCA ontwikkeld voor het beoordelen van producten. Het Milieukeur berust daar bijvoorbeeld op. LCA kan echter veel breder worden ingezet. Zodra de levenscyclus een rol speelt of een milieuprofiel gewenst is, wordt LCA interessant.