De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op onze volksgezondheid. Een slechte luchtkwaliteit leidt onder andere tot luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Het beleid in Nederland is erop gericht de luchtkwaliteit te verbeteren en de normen te gaan halen. Voor dat beleid stellen we vast hoe het met de luchtkwaliteit gesteld was en is, nu en in de toekomst.

Hoe goed de luchtkwaliteit is, kan zowel worden gemeten als berekend. Metingen geven de actuele situatie weer. Het aantal officiële meetlocaties in Nederland is beperkt, omdat het opzetten en onderhouden van de meetstations kostbaar is. Om een goed beeld te hebben van de luchtkwaliteit overal in Nederland, zijn berekeningen nodig. Met berekeningen kunnen we een beeld geven van zowel de huidige als de toekomstige situatie (zie de brochure ' Bepalen van de luchtkwaliteit'). De berekende luchtkwaliteit op 300.000 interessante locaties is te vinden op de website van het NSL.

Het beeld van de luchtkwaliteit in Nederland wordt ook verbeterd door vele metingen met goedkope buisjes en sensoren. Het RIVM onderzoekt de werking en toepassing van deze sensoren. We werken zo toe naar een meetnet waaraan iedereen kan bijdragen (zie www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl).

Notitie 'Gemeten en berekende concentraties luchtkwaliteit 2019'

Deze notitie vergelijkt voor 2019 de berekende concentraties van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) met de gemeten concentraties van datzelfde jaar. Het geeft inzicht in hoe goed de berekende en gemeten concentraties met elkaar overeenkomen en toont aan dat het de eisen van de regelgeving voldoet.

Lees meer over deze notitie.