Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.    
Logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
   

Save The Date

Symposium:
Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science   
   

Datum: 7 december 2016, 12:00 - 17:00
Locatie: RIVM, Bilthoven
Meer informatie: samenmetenaanluchtkwaliteit@rivm.nl
#samenmeten


De gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging staan volop in de belangstelling. Steeds meer burgers willen weten welke stoffen er in de lucht zitten en gaan deze stoffen zelf meten. Hierbij worden zij geholpen door de snelle innovatie van sensoren en ICT. Ook steden organiseren vaker luchtmetingen of zij faciliteren de metingen van burgers.

Tijdens het symposium “Samen meten aan luchtkwaliteit: innovatie, sensoren en citizen science” komen partijen bijeen die de lokale luchtmetingen naar een hoger plan tillen. Beleidsmakers van decentrale overheden en specialisten van kennisinstellingen ontmoeten elkaar. We hopen hiermee nieuwe samenwerkingsvormen te stimuleren die vorm geven aan het luchtmeetnet van de toekomst.

De behoeften en vragen van betrokken partijen komen aan bod. In workshops wisselen we onze kennis met elkaar uit. Het RIVM stelt op basis van het symposium een kennisagenda op. Hiermee bouwen we samen aan nieuw lokaal luchtbeleid waarin burgers en overheden samen optrekken.

Op 7 december slaan we de handen ineen. Zo komen innovatieve meetmethoden straks optimaal ten goede aan burgers, lokale overheden en ons landelijke luchtmeetnet. U bent van harte uitgenodigd.

Wij sturen u in de loop van oktober een definitieve uitnodiging met het programma. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
 
 
 

Wilt u geen mail meer ontvangen over dit symposium? Meld u dan hier af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.