Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.
De sleutel voor gezonde en vitale mensen ligt bij samenwerken in de wijk. Waar professionals en bewoners de handen ineen slaan, voelen bewoners zich gezonder en doen ze meer mee. De handen ineen slaan betekent prettiger en effectiever werken. Huisartsen kunnen eenvoudiger doorverwijzen naar leefstijlprogramma’s in de buurt. Of het sociale wijkteam weet met hulp van de GGD beter hoe de gezondheidssituatie in de wijk is.
Wilt u meer voorbeelden van slim samenwerken en weten hoe anderen dat aanpakken? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst Gezonde Wijk en laat u inspireren. We bespreken hoe de huisartsenvoorziening, welzijn en publieke gezondheid elkaar kunnen versterken. U wisselt expertise uit, leert van praktijkvoorbeelden en krijgt tips en handvatten voor uw eigen praktijk. Komt u 3 december ook naar Heerenveen?
Programma-elementen Heerenveen
Opening door Marcel Brosens, dagvoorzitter, en een vraaggesprek met Margreet de Graaf, directeur Publieke Gezondheid bij GGD Fryslân. En met het Nederlands Huisartsen Genootschap over de leefstijlmodule voor de huisartsenvoorziening.
Prikkelende bijdrage van Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan Radboud Universiteit Nijmegen. Hij neemt u mee in de werelden van de eerstelijnszorg en publieke gezondheid. Hij zoomt in op kansen voor preventie en do’s en dont’s.
Keuze uit vier workshops:
  • POH GGZ Jeugd. In Leeuwarden en Heerenveen loopt een pilot POH GGZ Jeugd (gefinancierd door de gemeente). Door een betere samenwerking tussen betrokken partijen, krijgen kinderen met psychische klachten eerder behandeling. Zo hopen de gemeenten leed te voorkomen en geld te besparen.
  • Samenwerking ouderenzorg. In Franeker werken welzijnswerk, gemeente en de huisartsen succesvol samen rond ouderenzorg. Aan bod komen vooral de noodzaak van samenwerking en de ervaringen die verder gaan dan het terrein van ouderenzorg.
  • Van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gedrag en gezondheid). De burger kan zelf nog onvoldoende invloed uitoefenen en regienemen over gezondheid, gedrag en zorg. Wat is daarvoor nodig? In Friesland werken eerstelijnszorg en gemeente samen om de burger meer praktische instrumenten in handen te geven.
  • Een samenwerkingsspel waarin professionals (en soms ook bewoners) uit de wijk hun samenwerking spelenderwijs onder de loep nemen en zo ontdekken hoe ze meer aan elkaar kunnen hebben. Toehoorders spelen mee en geven feedback. Een ‘jury’ reflecteert op het spelverloop.
Kort gezamenlijk uitwisselingsmoment: hoe gaat u verder na deze bijeenkomst. Reflectie van Pim Assendelft en Margreet de Graaf.

Het inhoudelijke programma start om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). We hebben een korte onderbreking om een hapje te eten en om ongeveer 20.30 uur sluiten we af met een drankje.
Voor wie?
Huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals werkzaam in de eerste lijn, de welzijnssector of bij de GGD (ook jeugdartsen), alsook professionals van gemeenten, thuiszorgorganisaties (ook wijkverpleegkundigen), sportserviceorganisaties, jeugdteams of sociale wijkteams.
Voor huisartsen, praktijkondersteuners en jeugdartsen levert deelname aan de bijeenkomst drie accreditatiepunten op.

Aanmelden
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via het online formulier. Aan de bijeenkomst zijn voor u geen kosten verbonden. We streven naar een evenredige samenstelling van deelnemers uit alle werkvelden, dus hoe eerder u zich aanmeldt, des te zekerder u bent van een plek. Alle informatie vindt u ook op Loketgezondleven.nl.

Waar en wanneer
De bijeenkomst vindt plaats op 3 december in het Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 19, 8448 JA Heerenveen, ingang J aan de Oostzijde, parkeren op P4. Zie voor route en bereikbaarheid Abelenstrastadion.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over de netwerkbijeenkomsten, mail dan naar centrumgezondleven@rivm.nl met vermelding van ‘Netwerkbijeenkomst Gezonde Wijk’.

Organisatie
Deze netwerkbijeenkomst organiseren we samen met GGD Fryslân en ROS Friesland en met de Landelijke Huisartsen Vereniging, Pharos, GezondIn, Trimbos-instituut, GGD GHOR en Movisie.


We ontmoeten u graag op 3 december!

Ton Drenthen

Nederlands Huisartsen Genootschap
Marian Sturkenboom

RIVM Centrum Gezond Leven
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico´s verbonden aan het elektronische verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accept no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.