Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gemeentelijk gezondheidsprofiel Berkelland

Sociaaleconomische status

Deze grafiek toont de sociaaleconomische status van Berkelland, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland ten opzichte van het Nederlands gemiddelde tussen 1998 en 2010. Sociaaleconomische status (SES) staat voor de positie van mensen op de maatschappelijke ladder met het daaraan verbonden aanzien en prestige. Sommige mensen nemen een lagere positie in op de maatschappelijke ladder en anderen een hogere. Dit wordt sociale gelaagdheid of maatschappelijke ongelijkheid genoemd. Deze ongelijkheid ontstaat doordat kennis, arbeid en bezit ongelijk verdeeld zijn over mensen. Naarmate mensen over meer of minder kennis, arbeid en bezit beschikken, nemen zij een hogere of lagere positie in de maatschappij in. Mensen die over meer kennis, arbeid en bezit beschikken, genieten meer aanzien dan mensen die hiervan minder hebben.

Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en hoogte van het inkomen. In de grafiek wordt een maat voor sociaaleconomische status getoond zoals die is berekend door het SCP (Knol, 1998). Het Nederlands gemiddelde over de gehele periode 1998-2010 is op 0 (nul) gesteld. Een positief of negatief getal betekent respectievelijk een sociale status hoger of lager dan het Nederlands gemiddelde van de gehele periode. Voor de positie ten opzichte van Nederland in individuele jaren moet de sociale status van postcodes, gemeenten en GGD-regio's vergeleken worden met de paarse balk.

Voor deze berekening zijn indicatoren gebruikt over opleidingniveau, de arbeidsmarktpositie en het inkomen van buurtbewoners. Op de website van het SCP kunt u de gegevens aanvragen waarop de grafieken zijn gebaseerd.

Leefbaarometercijfers

Leefbaarheid wordt in de Leefbaarometer gedefinieerd als 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld'. De grafiek toont zes leefbaarheidsdimensies uit de Leefbaarometer. De dimensies zijn: bevolkingssamenstelling, sociale samenhang, publieke ruimte, veiligheid, voorzieningenniveau en woningvoorraad. Deze dimensies zijn weer opgebouwd uit 49 indicatoren.

Deze 49 indicatoren (voornamelijk landelijke registraties) zijn bepaald aan de hand van uitvoerig onderzoek. De Leefbaarometer komt voort uit een advies van het Burgerplatform aan de voormalig minister van VROM voor een landsdekkend instrument om de leefbaarheid te signaleren. Meer informatie is te vinden op de website van Op de Leefbaarometer

De maat voor leefbaarheid loopt van +50 tot -50 waarbij het Nederlands gemiddelde op 0 (nul) is gesteld. Een positief getal betekent een hogere score dan het Nederlands gemiddelde. Een negatief getal betekent een lagere score dan het Nederlands gemiddelde.