Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gemeentelijk gezondheidsprofiel Aalten

Bevolkingsontwikkeling

In deze grafiek is de bevolkingsontwikkeling weergegeven van Aalten, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. Het betreft gegevens vanaf 1990 t/m 2013 en prognoses vanaf 2014 t/m 2040.

De cijfers zijn geïndexeerd waarbij 1990 op 100 is gesteld. Een indexcijfer van 110 betekent dus een bevolkingsgroei van 10% sinds 1990 en een indexcijfer van 90 zou een daling met 10% betekenen.

De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale bevolkingsprognose, een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De prognose wordt gemaakt met behulp van het PEARL-model. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend.

Geboorteoverschot en migratiesaldo

In de grafiek is de jaarlijkse bevolkingsgroei of -daling in Aalten weergegeven. Deze is uitgesplitst in een geboorteoverschot of -tekort en het migratiesaldo. Het geboorteoverschot is het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen. Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal personen dat zich in in een gebied vestigt en het aantal personen dat uit het gebied vertrekt.

Vruchtbaarheid

Het vruchtbaarheidscijfer wordt gevormd door het aantal levend geboren kinderen per 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar). In de grafiek is het vruchtbaarheidscijfer van Aalten, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland te zien.

Sterfte

Weergegeven is het gestandaardiseerd sterftecijfer van Aalten, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland. In dit cijfer wordt rekening gehouden met de verschillen in de bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht). Door een standaardbevolking te hanteren (middenjaarschatting bevolking Nederland in 1996) zijn de sterftecijfers van verschillende gebieden en jaren beter vergelijkbaar met de situatie in Nederland. De sterfte in Nederland is sinds 1996 met ongeveer 25% gedaald.

In de selectiebox is ook het bruto sterftecijfer te selecteren. De grafiek toont dan het aantal sterfgevallen per 10.000 inwoners, daarbij wordt geen rekening gehouden met de bevolkingsopbouw. Bij een meer vergrijsde bevolking zal de bruto sterfte logischerwijs hoger liggen. Bij het gestandaardiseerde sterftecijfer is daarmee rekening gehouden.

Bevolkingsopbouw in de tijd

De grafiek geeft de bevolkingspiramide weer voor Aalten in 1990 en 2013. Dit geeft een beeld van de verandering van de bevolkingsopbouw sinds 1990. Iedere staaf representeert een leeftijdsklasse en toont het percentage dat deze leeftijdsklasse van de totale bevolking uitmaakt. De bevolkingspiramides van 1990 wordt getoond door middel van een lijn, deze is standaard aangezet. De lijn is uit te zetten door in de legenda onder de grafiek op 1990 te klikken.

Bevolkingsopbouw vergeleken

De grafiek geeft de bevolkingspiramide voor Aalten in 2013 weer. Iedere staaf representeert een leeftijdsklasse en toont het percentage dat deze leeftijdsklasse van de totale bevolking uitmaakt. De bevolkingspiramides van GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland worden getoond door middel van een lijn. De bevolkingspiramide van GGD Noord- en Oost-Gelderland is standaard uitgezet. Deze is aan te zetten door in de legenda onder de grafiek op GGD Noord- en Oost-Gelderland te klikken.

Demografische druk

In deze grafiek zijn de demografische druk, groene druk en grijze druk weergegeven voor Aalten, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland.

Demografische druk is een begrip dat de verhouding aangeeft tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. Het cijfer van de demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het niet-werkende deel van de bevolking en het werkende deel van de bevolking.

Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Het cijfer van de groene druk laat de verhouding tussen de jeugd en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Grijze druk geeft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit cijfer laat de verhouding tussen de ouderen en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Huishoudenssamenstelling

In deze grafiek is de ontwikkeling van vier verschillende typen huishoudens tussen 2000 en 2013 te zien. Beschikbaar zijn: eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, eenouderhuishoudens en huishoudens met kinderen en twee ouders. De grafiek toont het geselecteerde type huishouden als percentage van het totaal aantal huishoudens. De grafiek geeft een vergelijking van Aalten, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland weer.

Bevolkingssamenstelling naar herkomstgroepering

Deze grafiek geeft weer welk percentage allochtonen en autochtonen uitmaken van de totale bevolking in Aalten, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Nederland tussen 1996 en 2013. Onder allochtonen worden personen verstaan van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Eerste generatie allochtonen zijn zelf ook in het buitenland geboren. Tweede generatie allochtonen zijn zelf in Nederland geboren. In de grafiek wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze groepen. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar deze persoon zelf geboren is.

Westerse allochtonen: Allochtonen met als herkomstgroepering één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Niet-westerse allochtonen: Allochtonen met als herkomstgroepering één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.