Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk dan de online versie.    
     

SAVE THE DATE!

27ste Transmissiedag Infectieziekten

Dinsdag 21 maart 2017
09.00 – 16.30 uur

Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

 
   
   

21 maart 2017 organiseert het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding de jaarlijkse Transmissiedag voor GGD-artsen en -verpleegkundigen, medisch microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u vanaf begin januari 2017 op www.rivm.nl/transmissiedag.

Deelnamekosten voor dit symposium zijn € 100,00.
Accreditatie wordt aangevraagd bij NVMM, AbSG, VHIG en V&VN.

Kom ook naar de Transmissiedag en noteer deze datum alvast in uw agenda!

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Ilse Schinkel, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding,
telefoon: 030 – 274 3505, e-mail: transmissiedag@rivm.nl

 
 
 
 

Wilt u geen mail meer ontvangen van de Rijksoverheid? Meld u dan hier af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.