9. Het percentage regionale coördinatiefuncties met vier werkende functionaliteiten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf

49%

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, Actiz
Jaar: 2019

Monitor 2019: 49%

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor is dit cijfer niet aangepast. Nieuwe cijfers zijn in het najaar van 2020 beschikbaar. In de derde monitor in 2021 zal een nieuw cijfer worden gepresenteerd voor deze indicator.

Beschrijving

Op peildatum 31 mei 2019 heeft 49% van de 39 regionale coördinatiefuncties in 30 Wlz-regio’s goedlopende coördinatiefuncties voor zorgvormen met tijdelijk verblijf. Goedlopend is daarbij gedefinieerd als vier werkende functionaliteiten:
1. triage
2. beschikbaarheid & bereikbaarheid
3. monitoring & evaluatie
4. kwaliteit & effectmeting

Dit is gebaseerd op een uitvraag door Zorgverzekeraars Nederland en Actiz onder alle 43 regionale coördinatiefuncties in alle 31 Wlz-regio’s. Daarop hebben 39 regionale coördinatiefuncties verspreid over 30 Wlz-regio’s gereageerd (91%).

Er is een landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiefuncties voor eerstelijnsverblijf (ELVeerstelijnsverblijf). Het doel is dit door te ontwikkelen tot een netwerk van regionale coördinatiefuncties voor alle zorgvormen met tijdelijk verblijf (niet medisch-specialistisch), zoals ELV, Wlz‐crisiszorg, geriatrische revalidatiezorg en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)-spoedzorg. Dit netwerk faciliteert goede zorg aan oudere patiënten en vermindert de druk op de SEH Spoedeisende Hulp (Spoedeisende Hulp) en ziekenhuiscapaciteit (bij opnames). Daarbij is het belangrijk dat iedere regio in ieder geval de landelijk vastgestelde functionaliteiten uitvoert om, vervolgens, de verdere verbreding te realiseren.

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 4 van actielijn 1: De doorstroom van en naar tijdelijk verblijf soepel laten verlopen.

Verdieping

Tabel 1 laat zien dat van de 39 regionale coördinatiefuncties in 30 Wlz-regio’s 59% de triagefunctie voor zorgvormen met tijdelijk verblijf heeft georganiseerd. Van de 39 regionale coördinatiefuncties heeft 82% de beschikbaarheids- & bereikbaarheidsfunctie werkzaam. Voor de monitoring & evaluatiefunctie betreft het 90% van de regionale coördinatiefuncties, en voor de kwaliteit- & effectmeting functie betreft het 62% van de regionale coördinatiefuncties.

Tabel 1:  Percentage regionale coördinatiefuncties, uitgesplitst naar werkzaamheid van de vier functionaliteiten.

Jaar Triage Beschikbaarheid & bereikbaarheid Monitoring & evaluatie Kwaliteit & effectmeting Vier werkende functionaliteiten
2019 59% 82% 90% 62% 49%

 

Referenties

Actiz / Zorgverzekeraars Nederland. Rapportage in voorbereiding.
Zorgverzekeraars Nederland. Actuele stand van zaken ELV coördinatiepunten. 7-9-2018.