15. Het percentage mantelzorgers dat aangeeft goed geïnformeerd te zijn over het ondersteuningsaanbod

70%

Bron: SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)/ CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (IZG)
Jaar: 2016

Monitor 2019: 70%

Monitor 2020 ten opzichte van 2019

Ten opzichte van de eerste monitor zijn het cijfer en de uitwerking ongewijzigd. Nieuwe cijfers zijn pas aan het einde van 2020 beschikbaar. In de derde monitor in 2021 zal een nieuw cijfer worden gepresenteerd voor deze indicator.

Beschrijving

Ongeveer 7 van de 10 mantelzorgers is bekend met een vorm van ondersteuning; het merendeel is dus op de hoogte van mantelzorgondersteuning (voorzieningen die specifiek voor hen bedoeld zijn).

Aansluiting Programma Langer Thuis

Deze indicator geeft inzicht in de uitwerking van doelstelling 2 van actielijn 2: Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg).

Verdieping

Mantelzorgers zijn van sommige voorzieningen (figuur 1) beter op de hoogte dan van andere. Van de mantelzorgers is 85% bekend met respijtzorg, zoals dagopvang, dagbesteding, nachtopvang, logeervoorziening en een vrijwilliger of oppas die de zorg tijdelijk overneemt. Veel mantelzorgers zijn ook bekend met de mogelijkheid voor het volgen van een cursus en materiële hulp (voorzieningen die toegekend worden om mensen in staat te stellen te participeren). De helft kent de mogelijkheid van lotgenotencontact. Hierbij valt te denken aan ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelverzorgers, waar ondersteuning op een laagdrempelige plek in de wijk wordt aangeboden. Dit wordt ingezet om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en draagt bij aan het langer thuis blijven wonen van mensen met dementie. Deze vragen maken deel uit van de Enquête Informele Zorg van het SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau), die bij circa 2.700 mantelzorgers in 2016 werd afgenomen.

Figuur 1: Bekendheid met verschillende vormen van ondersteuning onder mantelzorgers 2016 (n = 2.468), in procenten.

Referenties

SCP. Voor elkaar? Stand van informele hulp in 2016. 19-12-2017.