Er zal dit jaar in het derde kwartaal gestart worden met een aanbestedingstraject voor een nieuwe hielpriklancet. In dit traject zullen meerdere hielpriklancetten worden getest in de praktijk.

De reden voor deze aanbesteding is als volgt: RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) heeft enkele klachten ontvangen van uitvoerenden van de hielprikscreening over de hielpriklancetten. Naar aanleiding van deze klachten heeft RIVM-DVP onderzoek gedaan middels een tevredenheidsonderzoek naar het gebruik van de hielpriklancetten. Tevens heeft RIVM-DVP een audit uitgevoerd bij de fabrikant van de hielpriklancetten. Uit de audit van de productiefaciliteiten van de fabrikant blijkt dat de kwaliteit van het productieproces van de hielpriklancetten goed is geborgd. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de meeste uitvoerenden van de hielprikscreening de huidige hielpriklancetten prettig in gebruik vinden. Een deel van de uitvoerenden heeft ook aangegeven dat het niet altijd lukt om met één keer prikken voldoende bloed af te nemen voor het vullen van de hielpriksets. De meest genoemde reden is dat de hielpriklancetten niet diep genoeg prikken. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zullen nog worden gecommuniceerd met de uitvoerende organisaties.

Parallel aan de bovengenoemde activiteiten, is door een meting van de vijf screeningslaboratoria gebleken  dat bij 41% van de hielprikkaarten de kwaliteit van de bloedvlekken suboptimaal is (zie bovenstaand bericht).  Een onvoldoende vulling of suboptimale bloedvlekken kunen veroorzaakt worden door kind- of omgevingsfactoren (bijv. te koud), door de manier van bloedafname door de screener en/of door een hielpriklancet die niet diep genoeg prikt.

Het RIVM zal bij uitvoerenden aandacht vragen voor de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de bloedafnames en bloedvlekken. Er zal samen met de laboratoria gewerkt worden aan een extra instructie over de eisen die worden gesteld aan goede bloedvlekken. Daarnaast zal door RIVM-DVP een aanbestedingstraject worden gestart voor de hielpriklancetten. Hierin zal specifiek aandacht zijn voor het prikmechanisme en het gebruikersgemak. Bij deze aanbesteding zullen naast afgevaardigden van de screeningslaboratoria ook afgevaardigden van de screeningsorganisaties worden betrokken. Het doel van de aanbesteding is om de screeners een instrument te geven waarmee zij bij de uitbreiding van de hielprikscreening van 17 naar 31 aandoeningen structureel kwalitatief goede bloedvlekken kunnen realiseren. Het aanbestedingstraject inclusief testen van hielpriklancetten in de praktijk zal naar verwachting 9 maanden tot 1 jaar in beslag nemen. Totdat het aanbestedingstraject is afgerond zal de huidige lancet gebruikt blijven worden