Per 1 oktober wordt de meldingsplicht voor infectieziekten, vastgelegd in de Wet publieke gezondheid, aangepast. Er vinden drie wijzigingen plaats. De meldingsplicht voor Nieuwe influenza A (H1N1) 2009 vervalt. Ook wordt de meldingsplicht voor virale haemorragische koorts en aviaire influenza aangepast.

Vorig jaar is duidelijk geworden dat het Nieuwe influenzavirus type A subtype (H1N1) 2009 niet significant verschilt ten opzichte van andere humane griepvirussen die in het griepseizoen voorkomen. Een meldingsplicht voor alleen A (H1N1) 2009 geeft een vertekend beeld dat niet overeenkomt met de werkelijke ziektelast door de griep tijdens een regulier griepseizoen. Om deze reden komt de meldingsplicht van influenza A (H1N1) 2009 te vervallen.

Virale haemorragische koorts (nu nog een B1-ziekte) wordt verheven tot A-ziekte. Dit betekent dat de behandelaar een vermoeden van haemorragische koorts bij een patiënt direct telefonisch moet melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Voor de meldingsplichtige ziekten uit groep A zijn ook wettelijke maatregelen mogelijk ten aanzien van mensen die contact hebben gehad met de patiënt (zoals temperatuurmonitoring en verbod om Nederland te verlaten).

Tenslotte wordt de geldende meldingsplicht voor aviaire influenza (B1-ziekte) verbreed naar humane infecties ten gevolge van dierlijke influenza.