Er bestaat bij veel landen in Europa en centraal Azië een behoefte aan betrouwbare gegevens over ammoniakuitstoot. Het gaat hierbij om inventarisaties van ammoniakemissies en monitoring van maatregelen. Dit blijkt uit verslaglegging van het RIVM van een workshop met deskundigen uit in totaal 14 landen over maatregelen om de emissie van ammoniak te beperken.

Inventarisaties van emissies zijn nodig als basis voor nationale en internationale onderhandelingen, wetgeving en milieubeleid. Landen ondervinden onder andere moeilijkheden met het bepalen van de mate waarin verschillende emissie beperkende maatregelen gebruikt worden, zoals het aanpassen van de voeding van koeien en de toepassing van emissie arme technieken voor mestaanwending.

Tijdens de workshop, die werd gehouden in Sint Petersburg, kwam ook naar voren dat ammoniak bekeken moet worden in het geheel van de stikstofketen om ongewenste milieueffecten te voorkomen. Door bijvoorbeeld koeien gedurende een langere periode te beweiden wordt er per saldo minder ammoniak uitgestoten, maar kan er meer nitraat naar het grondwater wegspoelen.

De verslaglegging beschrijft ook hoe de landen hun doelstelling hebben gehaald die vanwege het Gothenborg Protocol voor 2010 is gesteld om de ammoniakemissie te verminderen; bijna alle landen zijn daarin geslaagd. Het Gothenborg Protocol is onderdeel van de UNECE United Nations Economic Commission for Europe (United Nations Economic Commission for Europe) Conventie inzake Grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. Het RIVM participeert in een aantal werkgroepen van deze UNECE Conventie.