De uitstoot van broeikasgassen was in 2012 bijna 1 procent lager dan in 2011. De uitstoot van stikstofoxiden daalde in 2012 met ruim 2 procent. De emissie van stikstofoxiden komt hiermee voor het tweede jaar onder het emissieplafond voor Nederland van 260 kiloton. Dit blijkt uit de voorlopige emissiecijfers van het RIVM.

Lagere uitstoot broeikasgassen

Het effect van de verschillende broeikasgassen wordt omgerekend naar zogenaamde CO2-equivalenten. Eén CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-equivalent is gelijk aan het effect van de emissie van 1 kilogram CO2. De uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2012 totaal 193 miljard CO2-equivalenten, bijna 1 procent minder dan in 2011. De daling is toe te schrijven aan het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg gelijk.

Elektriciteitsproductie, huishoudens en dienstensector

De energiesector heeft in Nederland in 2012 minder uitgestoten dan in 2011. Nederland heeft zelf minder elektriciteit geproduceerd en meer geïmporteerd uit met name Duitsland. Daar tegenover staat een stijging van de emissies bij huishoudens en de dienstensector als gevolg van de koude winter in 2012. Hierdoor werd er meer aardgas verbruikt voor verwarming.

Voortzetting daling uitstoot stikstofoxiden

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2012 gedaald met circa 5 kiloton tot 253 kiloton. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de emissies bij verkeer en de energiesector. Bij verkeer is de daling het gevolg van de Europese emissie-eisen aan nieuwe personen- en vrachtauto’s.

Meer informatie

Een uitgebreide analyse van de van de uitstoot van broeikasgassen staat op de website van het CBS en de gedetailleerde cijfers vindt u op http://www.emissieregistratie.nl/.