Provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders werken voortvarend aan gebiedsdossiers drinkwater. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit de eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwater van het RIVM.

In de gebiedsdossiers drinkwaterwinningen brengen gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders risico’s voor de waterkwaliteit in kaart, zodat tijdig effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Sommige maatregelen kunnen beter niet lokaal maar landelijk voor alle winningen worden opgepakt.

Uitvoeringsprogramma’s

Voor ongeveer de helft van de winningen zijn inmiddels uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De zorg bestaat of de overige uitvoeringsprogramma’s op tijd klaar zijn om te worden meegenomen in de plannen voor de Kaderrichtlijn Water voor de periode 2015-2021. Daarnaast is onduidelijk of alle maatregelen specifiek genoeg zijn om de gewenste waterkwaliteit te behouden.

Behalve risico’s over uitvoeringsprogramma’s, is een aandachtspunt dat verschillende normenkaders, zoals de Drinkwaterwet en de Wet bodemsanering, niet altijd goed op elkaar aansluiten. Hierdoor kunnen verschillende percepties ontstaan over de noodzaak om maatregelen te treffen. Dit kan de bescherming van bronnen belemmeren.

Lokaal beleid

Verder is het milieubeschermingsbeleid vaak onvoldoende verankerd in lokaal ruimtelijk beleid. Hierdoor kan er onvoldoende aandacht zijn voor de bescherming van drinkwaterbronnen wanneer er nieuwe ruimtelijke activiteiten worden ontwikkeld. Bij veel uitvoeringsprogramma’s is de actualisatie van lokale bestemmingsplannen dan ook als maatregel opgenomen.