In het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)-draaiboek ‘Melding van legionellabacteriën in water’ is de tabel herzien waar locaties en waterinstallaties zijn ingedeeld naar de mate van risico op legionellose. Met behulp van de tabel kunnen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn indien legionellabacteriën zijn aangetroffen tijdens een periodieke controle van het legionellabeheer. In de tabel wordt ook aangegeven bij welke locaties het LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten) legionellapreventie noodzakelijk vindt. De wijzigingen zijn gemaakt in overleg met CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)-legionelladeskundigen van LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), LZO en EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten).

Belangrijkste wijzigingen:

  1. Alle ziekenhuizen zijn nu in de hoogste categorie geplaatst. In de vorige versie vielen nog enkele algemene en categorale ziekenhuizen in de middelmatige risicocategorie. Voor de duidelijkheid is er voor gekozen alle ziekenhuizen in deze categorie te plaatsen. Op deze locaties worden alle tappunten als een potentieel risico beschouwd.
  2. Zorginstellingen worden niet meer onderverdeeld via de Standaardbedrijfsindeling ( SBI siliconen borstimplantaat (siliconen borstimplantaat))-code. Alle type zorginstellingen waar uit onderzoek van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) blijkt dat legionellapreventie wenselijk is zijn geplaatst in de middelmatige risicocategorie. De SBI-code wordt niet meer gebruikt omdat de omschrijving van de code altijd kan wijzigen, er locaties onder vallen waar legionellapreventie volgens het CIb niet noodzakelijk is en het ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) de SBI-code niet gebruikt in hun regelgeving.
  3. Vrachtschepen en boorplatforms op zee waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan verneveling en minimaal één overnachting hebben zijn geplaatst in de middelmatige risicocategorie;het LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten) vindt legionellapreventie wenselijk. Reden is dat er verschillende casussen zijn waar dergelijke schepen aangemerkt zijn als bron. Ook kunnen (drink)waterinstallaties op deze locaties hoge concentraties legionella bevatten en kan er sprake zijn van tijdelijke overnachting vergelijkbaar met een logiesverblijf.
  4. De verantwoording voor de indeling in risicocategorieën is geüpdate en verbeterd.

De tabel is 13 maart 2012 goedgekeurd op het LOI. Het draaiboek met de tabel in hoofdstuk 4 is voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en is voorlopig nog hier te vinden, maar zal binnenkort op deze site worden geplaatst.