Het zoeksysteem van de website Risico’s van stoffen is geheel vernieuwd. Met een paar muisklikken is nu informatie beschikbaar die nodig is om aan stoffenregelgeving te voldoen. Op deze website zijn milieunormen gepubliceerd die in Nederland gelden. Vergunningverleners, handhavers en bedrijven gebruiken de site om na te gaan welke normen in welke situatie gelden voor welke stoffen.

Op de website Risico’s van stoffen kunnen professionals nu eenvoudig de specifieke informatie vinden die voor hen van belang is. Zo vinden waterbeheerders de oppervlaktewaternormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Vergunningverleners vinden bijvoorbeeld de luchtnormen voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)). 

Stoffenlijsten, gevaarsindeling en restricties

Bezoekers vinden via het nieuwe zoeksysteem ook eenvoudig of stoffen als ZZS zijn aangemerkt, of bijvoorbeeld als prioritair gevaarlijke stof in de Kaderrichtlijn Water. Ook zien zij in één oogopslag  de gevaarsindeling voor vervoer over de weg (ADR Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route)) en de restricties voor productie, handel en gebruik onder REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Deze website, met jaarlijks 70.000 bezoekers, is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen. Specifieke informatie over de regelgeving is onder meer te vinden bij InfoMil en bij de REACH helpdesk.