Stand van zaken per november 2011. De invoering van gebiedsdossiers voor de openbare drinkwatervoorziening verloopt volgens planning. Dit blijkt uit een enquête van het RIVM onder de regiehouders van de gebiedsdossiers (provincies en Rijkswaterstaat).

In een gebiedsdossier worden de risico’s voor de waterkwaliteit rondom een winning voor de openbare drinkwatervoorziening geïnventariseerd zodat tijdig effectieve beschermingsmaatregelen kunnen worden getroffen. De invoering van deze gebiedsdossiers verloopt volgens planning. In 2010 is landelijk afgesproken dat de dossiers voor risicovolle winningen uiterlijk in 2012 zijn opgesteld, voor de overige winningen is dat 2015. Voor de gebiedsdossiers die er al zijn, is het nog te vroeg om effecten van maatregelen te kunnen vaststellen. Dit blijkt uit een enquête over de voortgang van de invoering die het RIVM onder de regiehouders van de gebiedsdossiers (provincies en Rijkswaterstaat) heeft uitgevoerd. Daarnaast zijn ervaringen benut die betrokken partijen (gemeenten, provincies, waterbeheerders en drinkwaterbedrijven) tijdens een workshop hebben uitgewisseld.

Aanbevelingen
Uit de ervaringen met de inmiddels beschikbare gebiedsdossiers, blijkt dat ze veelal gericht zijn op de huidige risico’s voor de waterkwaliteit bij een winning. Voorbeelden hiervan zijn de aanwezigheid van oude bodemverontreinigingen, infiltratie en afstroming van nitraat en bestrijdingsmiddelen afkomstig van landbouwgebieden naar grond- of oppervlaktewater, en emissies van afvalwaterzuiveringen naar deze wateren. Aanbevolen wordt om het gebiedsdossier ook in te zetten om toekomstige risico’s te beperken – bijvoorbeeld bij het maken van ruimtelijke plannen en bij het monitoren van risico’s van stoffen die vrij kunnen komen bij activiteiten in de omgeving van een winning (early warning), zowel boven- als ondergronds. Bij ondergrondse activiteiten kan worden gedacht aan warmte-koude opslag en de winning van schaliegas.