Om de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg te verbeteren, wordt gewerkt aan de invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg. Integrale bekostiging vraagt om organisatorische veranderingen, waaronder de vorming van een geboortezorgorganisatie, waar verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg zich nu op aan het voorbereiden zijn. Deze betrokken partijen ervaren daarbij zowel kansen om de zorg te verbeteren, als spanningen en onzekerheden, bijvoorbeeld over hun autonomie. Dat blijkt uit interviews van RIVM met de betrokken partijen.

Naar aanleiding van relatief hoge sterftecijfers rond de geboorte in Nederland zijn de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. Om die samenwerking verder te verbeteren, wordt nu ook de bekostiging onder de loep genomen. Het integrale tarief wordt per 2017 mogelijk gemaakt als volwaardige optie naast de huidige bekostiging. Regio’s die dat willen, kunnen per 2017 gebruik maken van deze volwaardige optie. Regio’s die dat niet willen, kunnen gebruik blijven maken van de huidige bekostiging. 

Complex vraagstuk

Momenteel wordt in regionale Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s Verloskundige Samenwerkingsverbanden (Verloskundige Samenwerkingsverbanden)) besproken hoe deze geboortezorgorganisaties vorm kunnen krijgen en wat de rol van de verschillende zorgaanbieders  is. Dit blijkt een complex vraagstuk waarbij (tegengestelde) belangen naar voren komen, zoals de gevolgen van een eventuele herschikking van taken. Partijen geven aan dat hiervoor specifieke kennis nodig is op organisatorisch, fiscaal en financieel vlak, die nu veelal ontbreekt. Dit gebrek aan kennis leidt tot onzekerheid over de (financiële) consequenties van verschillende organisatievormen. Deze onzekerheid wordt versterkt doordat bijvoorbeeld de landelijke vormgeving van integrale bekostiging (nog) ontbreekt. Het ontbreken van een geautoriseerde zorgstandaard en een verschil in zorginkoopbeleid tussen zorgverzekeraars draagt bij aan deze onzekerheid. 

Monitoren

Het RIVM monitort de komende jaren in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de overgang naar integrale bekostiging in de geboortezorg. In 2018 zal een eindrapportage worden opgesteld. In de tussenliggende periode zal blijken in hoeverre daadwerkelijk integrale bekostigingscontracten kunnen worden afgesloten en wat het effect daarvan is op de samenwerking in en de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg.