Het RIVM verwacht dat er op donderdag 17 juli 2014 matige smog door ozon kan ontstaan in het midden van Nederland. Mensen die hinder ondervinden, wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. De smog is het sterkst aanwezig in de middag en vroege avond. Voor vrijdag wordt alleen in het zuiden matige smog door ozon verwacht.

De smog kan vooral luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, bij kinderen en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het advies om binnen te blijven geldt omdat ozonconcentraties binnenshuis lager zijn dan buitenshuis.

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid smog toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Deze hinder is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van ozonsmog

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Geen ernstige smog

Van matige smog door ozon is sprake wanneer de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden. Zeer waarschijnlijk blijven de concentraties onder de drempel van ernstige smog van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht.

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen of verminderen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon wordt vooral bereikt door de uitstoot van verkeer en industrie structureel terug te brengen: schonere auto's en schonere fabrieken.

Meer informatie

• Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (http://www.lml.rivm.nl/) van het RIVM en de luchtkwaliteit app.
• Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
• Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD (http://www.ggd.nl/).

De luchtkwaliteitverwachting is gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.