Bij de huidige normstelling worden verschillende typen Legionella gemeten. Het RIVM adviseert dit beleid te handhaven en niet uitsluitend het type te meten dat het meest bekend is als veroorzaker van legionellose (Legionella pneumophila). Als andere typen aanwezig zijn, is namelijk ook groei van L. pneumophila mogelijk. Zonder maatregelen kan dit vervolgens een risico opleveren voor de gezondheid.

Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden genomen is er een risico dat er Legionella-longonstekingen zullen optreden. In opdracht van het ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft het RIVM de beschikbare informatie over onder meer ziektelast, bronopsporing en diagnostiek beoordeeld.

Legionella pneumophila is de belangrijkste ziekteverwekker van Legionella-longontsteking (veteranenziekte). Uit internationaal onderzoek blijkt dat circa 10 procent door andere Legionella-soorten dan de L. pneumophila wordt veroorzaakt. Dit percentage is hoger dan in Nederland wordt gevonden. Omdat de diagnostiek voornamelijk is gericht op de detectie van L. pneumophila, worden de infecties door andere Legionella-soorten onvoldoende herkend.

Als L.pneumophila in zogeheten prioritaire leidingwaterinstallaties voorkomt, adviseert het RIVM de huidige normstelling te handhaven. Op locaties met een hoog risico voor de gezondheid, zoals speciale afdelingen van ziekenhuizen, adviseert het RIVM de normstelling voor andere Legionella-soorten eveneens te handhaven.

Het voorstel is op locaties met een middelmatig risico, zoals zorginstellingen, hotels en sauna’s, het maatregelenpakket te versoepelen als andere Legionella-soorten worden aangetroffen. In dat geval is het advies de risicoanalyse, het beheersplan en het logboek te controleren op actualiteit en correcte uitvoering. Bij blijvende problemen dienen de milieu- en gezondheidauthoriteiten te beoordelen of het risico aanvaardbaar is en/of er aanvullende maatregelen nodig zijn.