Een Commissie van het Centraal begeleidingsorgaan (CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)) werkt aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. Een CBO-conceptversie is in november 2011 gepubliceerd. Wanneer de definitieve versie verschijnt, is onbekend. In de nieuwe CBO-richtlijn zal ook aandacht zijn voor het al dan niet geven van antibiotische profylaxe na een tekenbeet.

In de conceptversie van oktober 2011 is op pagina 156 de volgende paragraaf opgenomen:

  • Geef aan niet-zwangere personen van 8 jaar of ouder na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis van 200 mg doxycycline indien de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek.
  • Overweeg bij zwangeren en kinderen tussen zes maanden en acht jaar oud na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis azitromycine van 500 mg of 10 mg/kg kilogram (kilogram) bij kinderen indien de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek.

Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van deze aanbeveling. Het is onbekend of deze aanbeveling in deze vorm ook in de definitieve versie van de CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)-richtlijn Lymeziekte terecht zal komen. 

Advies LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

Daarom raadt de LCI voorlopig het volgende aan bij vragen van patiënten na een tekenbeet die langer dan 24 uur aangehecht heeft gezeten:

  • Bespreek met een patiënt die komt met een vraag over antibiotische profylaxe na een tekenbeet de voor- en nadelen van de mogelijkheden:
  1. Antibiotische profylaxe vermindert het risico op lymeziekte wanneer, voor zover bekend, de profylaxe binnen 72 uur na het verwijderen van de teek wordt gegeven.
  2. Wanneer de kans op lymeziekte klein is zoals wanneer de teek korter dan 24 uur op de huid heeft gezeten, wegen de nadelen (bijwerkingen) niet op tegen de voordelen.
  3. Het alternatief om af te wachten en goed op te letten op ziekteverschijnselen en te behandelen als die zich voordoen is een verantwoord alternatief.

  • Indien tot antibiotische profylaxe wordt besloten geef dan aan niet-zwangere personen van 8 jaar of ouder na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis van 200 mg doxycycline.
  • Indien tot antibiotische profylaxe wordt besloten, geef dan aan zwangeren en kinderen tussen zes maanden en acht jaar oud na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis azitromycine van 500 mg of 10 mg/kg bij kinderen.