aanleggen leidingen in de grond

Vanaf 1 april 2020 is de nieuwe versie van Safeti-NL, versie 8, voorgeschreven in de Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen) en Revb Regeling externe veiligheid buisleidingen (Regeling externe veiligheid buisleidingen). De actuele versie is nu versie 8.21. De bijbehorende, voorgeschreven, Handleidingen zijn nu gepubliceerd op de RIVM website, namelijk de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) versie 4.2 en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen) versie 3.1.

Met de invoering van Safeti-NL versie 8 zijn veel modelverbeteringen doorgevoerd, zoals beschreven in RIVM rapport 2018-0039. Een van de verbeteringen in Safeti-NL versie 8 is het kratermodel voor ondergrondse leidingen. Met dit kratermodel kunnen de risico’s van ondergrondse buisleidingen beter in kaart worden gebracht. Het RIVM heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de consequenties van het toepassen van het kratermodel. Hieruit blijkt dat het kratermodel tot aanzienlijk grotere risicocontouren en aandachtsgebieden leidt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten op grond van rechtszekerheid de toepassing van het kratermodel vooralsnog niet wettelijk voor te schrijven voor andere gevaarlijke stoffen dan aardgas en waterstof. Het kratermodel is daarom nog niet voorgeschreven in deze versies van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Het is wel mogelijk in Safeti-NL versie 8 te rekenen met het nieuwe kratermodel. Het RIVM adviseert om die mogelijkheid te gebruiken, om zo het technisch inhoudelijke inzicht te verkrijgen in de externe veiligheidsrisico’s van ondergrondse buisleidingen volgens de laatste stand van de wetenschap.