Het RIVM heeft in opdracht van IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoek gedaan naar de borging van het veilige gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen. Het gebruik van deze medische technologie in de zorg neemt toe. Steeds vaker worden bijvoorbeeld operatierobots ingezet en kunnen hartkleppen via de lies worden geïmplanteerd. Er is echter nog geen uniforme aanpak voor de borging in de verschillende ziekenhuizen en binnen de verschillende beroepsgroepen.

Om medische technologieën veilig te kunnen gebruiken moeten zorgprofessionals bekwaam zijn en blijven. Er zijn de laatste jaren steeds meer initiatieven ontplooid om een uniforme aanpak te realiseren. Zo mogen urologen pas laparoscopische ingrepen, kijkoperaties, uitvoeren als zij daarvoor een basisexamen (het zgn zogenaamde (zogenaamde) BLUS-examen) hebben afgelegd en is het Maastricht UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)+ overgegaan tot het trainen en verplicht certificeren van alle gebruikers van de medische apparatuur.

Aanbevelingen

Het RIVM heeft een verkenning uitgevoerd naar de stand van zaken, en in een tweetal rapporten aanbevelingen gedaan om tot een verdere verbetering van de situatie te komen. Zo zou de opvolging van de resultaten van de intercollegiale toetsing kunnen worden verbeterd en zou er bij de aanschaf en introductie van nieuwe medische technologieën naast de initiële opleiding ook aandacht moeten zijn voor bij- en nascholingsactiviteiten.

Gelijktijdig publiceert de Orde van Medische Specialisten de leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur waarin wordt beschreven welke eisen aan medisch specialisten gesteld worden om de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur te borgen. Met deze richtlijn kan de situatie verder worden verbeterd. In een themabijeenkomst in mei 2014 zullen de betrokken veldpartijen gezamenlijk verdere stappen zetten en afspraken maken om het gewenste doel te bereiken.