Om een inschatting te kunnen maken over het nut en noodzaak van het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethodiek voor ontplofbare stoffen, heeft het Ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) het Centrum Veiligheid van het RIVM gevraagd om de opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik te laten inventariseren en na te gaan in hoeverre de effectafstanden van deze opslagen zijn geborgd in het bestemmingsplan. Het betreft opslagen die vallen onder de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (19 juli 2006).

Het RIVM heeft de heer Anton Kiewiet van het Adviesbureau Kiewiet MPI opdracht gegeven de informatie te verzamelen. Het Adviesbureau Kiewiet MPI zal de relevante organisaties (RUD Regionale Uitvoeringsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst)’s, gemeenten, etc.) schriftelijk benaderen voor het vergaren van de informatie met betrekking tot de opslagen van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

Het RIVM verzoekt deze organisaties hun medewerking te verlenen aan het onderzoek.  Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het RIVM via de helpdesk Externe veiligheid.