Heeft het geluid van windturbines negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden? Het Zwitserse Federale Milieubureau  vroeg het RIVM de literatuur op een rij te zetten die daarover verscheen tussen 2017 en medio 2020. Vragen over de gezondheidseffecten spelen ook in Zwitserland een prominente rol in de lokale discussies over de plannen voor (een uitbreiding) van) een windpark.

Het RIVM verzamelde de wetenschappelijke literatuur over onder andere het effect van windturbines op de ervaring van hinder, verstoring van de slaap, cardiovasculaire en metabole effecten. Het RIVM keek ook wat er in de wetenschap bekend is over hinder door de visuele aspecten van windturbines en andere niet-akoestische factoren, zoals het lokale besluitvormingsproces.

Geen eenduidig bewijs voor effecten anders dan hinder

Uit de literatuurstudie blijkt dat hinder optreedt als gevolg van  geluid: hoe sterker (in dB decibel (decibel)) het geluid van windturbines, hoe groter de hinder ervan. Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) van windturbines voor extra hinder zorgt in vergelijking met gewoon geluid. Voor andere gezondheidseffecten van het geluid van windturbines, zoals slaapverstoring, slapeloosheid en hart- en vaatziekten, zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek niet eenduidig: deze effecten hangen niet duidelijk samen met het geluidniveau, maar soms wel met de ervaren hinder.  Deze resultaten onderbouwen de eerdere conclusies van een vergelijkbare opdracht drie jaar geleden.

Betrokkenheid leidt tot betere acceptatie

De literatuur liet duidelijk zien dat omwonenden minder hinder hebben van de windturbines als ze betrokken werden bij de plaatsing ervan. Door mee te kunnen denken over de plaatsing en de balans tussen kosten en baten, ervaren omwonenden minder hinder. Het is daarom belangrijk dat zorgen serieus worden genomen en mensen worden betrokken bij het proces om windturbines te plaatsen.