Als bij het bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting wordt gevonden, ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie. Naar verwachting zal bij circa 2% van de deelnemers met een positieve iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test)-uitslag de coloscopie incompleet zijn of bij uitzondering om medische redenen niet gewenst zijn. Deze patiënten kan een CT-colografie (CTC CT-colografie (CT-colografie)) aangeboden worden. Bij het huidige invoeringsschema gaat het dan om circa 700 CTC in 2014, circa 900 in 2015 en bij volledige invoering naar verwachting 1700 CTC’s per jaar.

Proces en kwaliteit

In 2013 is de werkgroep CT-colografie gestart die de Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker adviseert over een uniform proces van CTC CT-colografie (CT-colografie) binnen het bevolkingsonderzoek , inclusief kwaliteitseisen.
De werkgroep heeft inmiddels contouren voorgesteld voor het CTC-proces, voor de eerste jaren. Omdat er nog relatief weinig beschreven is over de kwaliteit van CTC en mogelijke verschillen tussen ziekenhuizen daarin, kiest de werkgroep voor een model waarin CTC’s in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd en beoordeeld kunnen worden, mits deze voldoen aan nader vast te stellen instap-kwaliteitseisen. Alle CTC’s zullen een tweede beoordeling door een expert radioloog ondergaan door enkele experts om eventuele gemiste afwijkingen op te merken, en om meer inzicht te verkrijgen in de kwaliteit. Jaarlijks wordt deze werkwijze geëvalueerd en zonodig aangepast. Naar verwachting zullen zo op termijn kwaliteitseisen beter onderbouwd toegevoegd kunnen worden.
In de loop van 2014 stelt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) van het RIVM de afspraken en kwaliteitseisen vast voor de eerste jaren. Tot die tijd kan een coloscopiecentrum cliënten verwijzen naar een radiologieafdeling van eigen keuze, mits de verwijzing past binnen de voor het bevolkingsonderzoek vastgestelde redenen.

Redenen verwijzing voor CTC

Een cliënt van het bevolkingsonderzoek kan verwezen worden voor een CTC als een coloscopie niet volledig is uitgevoerd vanwege lisvorming en/of pijn. Een incomplete coloscopie wegens een obstruerende tumor is geen reden voor verwijzing in het kader van het bevolkingsonderzoek; de cliënt wordt dan direct in de zorg opgenomen. In uitzonderingsgevallen kan verwijzing plaatsvinden op medische of psychische gronden zoals vastgesteld in het intakegesprek. De verwijzing voor CTC in het kader van het bevolkingsonderzoek kan alleen door de endoscopist worden gerealiseerd, dus niet vooraf en niet rechtstreeks door anderen voordat een intake heeft plaatsgevonden.

Samenstelling werkgroep

De radiologen worden in de werkgroep vertegenwoordigd door prof professor (professor). Jaap Stoker, prof. Ard den Heeten en dr. Rogier van Gelder. Dr Monique van Leerdam vertegenwoordigt de NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen), prof. Mattijs Numans de huisartsen en Alice Olde Reuver of Briel de screeningsorganisaties. Hans Mekenkamp, projectleider ColonIS Colon Informatie Systeem (Colon Informatie Systeem) (het IT-systeem dat het bevolkingsonderzoek ondersteunt) adviseert over de IT-aspecten. René Brokerhof treedt op als onafhankelijk voorzitter en dr ir Marie-Louise Heijnen is secretaris van de werkgroep vanuit het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek).