Benzeen, formaldehyde, asbest, houtstof en uitlaatgassen behoren tot de meest kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM van kankerverwekkende stoffen, mengsels en arbeidsprocessen waar werknemers in Europa aan kunnen blootstaan. Blootstelling kan plaatsvinden bij een breed scala aan taken, zoals het mengen van vloeistoffen tot het gebruik van chemische stoffen.

Op dit moment zijn op Europees niveau maar voor vijf stoffen bindende arbeidskundige normen (grenswaarden) vastgesteld. Met behulp van deze inventarisatie kunnen stoffen worden geselecteerd die in Europees verband als eerste aangepakt kunnen worden door bindende grenswaarden vast te stellen. Het gaat hierbij om kankerverwekkende stoffen, mengsels of werkzaamheden ‘zonder drempelwaarde’. Hiervoor geldt dat er altijd, dus ook bij de geringste concentratie, een risico is als mensen eraan worden blootgesteld.

Europese wetgeving schrijft voor om dergelijke stoffen waar mogelijk te vervangen. Wanneer dit niet kan, dient de werkgever de mogelijke blootstellingen en risico’s zo laag mogelijk te houden. Op dit moment verschilt per lidstaat hoe de grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen worden afgeleid.