De Regiegroep Natura 2000 en PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) heeft het RIVM aangewezen als hoofdaannemer voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS, het rekeninstrument van de PAS. Met de PAS werkt Nederland aan het terugbrengen van de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden.

AERIUS ondersteunt de vergunningverlening voor economische activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van stikstof en berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Ook monitort AERIUS  of de totale stikstofbelasting blijft dalen. Zo faciliteert AERIUS ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof.

Consistentie en samenhang in beleidsondersteuning

Wim van der Maas, projectleider van de Emissieregistratie bij het RIVM: “Het RIVM vervult reeds een belangrijke beleidsondersteunende rol op aangrenzende beleidsvelden als het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit ( NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)) en het Europese beleid voor de nationale emissieplafonds ( NEC national emission ceiling (national emission ceiling)). Nu komt daar ondersteuning van de PAS bij in de vorm van beheer en doorontwikkeling van AERIUS. Wij maken ons sterk voor een consistente kennisbasis onder die verschillende beleidsterreinen."

Het RIVM is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkeling van AERIUS. Zo is het instituut samen met het Planbureau voor de Leefomgeving eigenaar van OPS Operationele Prioritaire Stoffen (Operationele Prioritaire Stoffen), het verspreidingsmodel voor stikstof dat de rekenkern vormt van AERIUS. Het RIVM is ook verantwoordelijk voor het inventariseren van de emissies van die ten grondslag liggen aan de grootschalige concentraties ( GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)) en deposities ( GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)) die de basis vormen voor de achtergronddeposities in AERIUS.

Zodra AERIUS producten gereed zijn en in gebruik worden genomen voor de PAS, zullen ze overgaan van het ontwikkelteam naar het RIVM. Het ministerie van Economische Zaken blijft eigenaar van het instrument. Inmiddels zijn het RIVM en het AERIUS team gestart met de nodige voorbereidingen voor de beheerfase. Ook is het RIVM reeds betrokken bij het PAS-bureau dat toekomstig gebruiker is van (in het bijzonder) AERIUS Monitor en de helpdesk zal zijn voor AERIUS Calculator.