Het RIVM treft momenteel voorbereidende werkzaamheden voor het onderzoek naar blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Het onderzoek zal meerdere jaren duren en begint met een pilot. Het bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De website van het onderzoek geeft informatie over de aanleiding van het onderzoek, de organisatie en mogelijkheden om mee te doen.

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk of en hoeveel deze mensen blootgesteld zijn aan bestrijdingsmiddelen en hierdoor gezondheidsschade oplopen. Daarom coördineert het RIVM de pilot gericht op een meerjarig onderzoek naar de blootstelling van deze omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad.

Klankbordgroep

Omwonenden van landbouwpercelen, de agrarische sector, de agrochemische industrie, milieuorganisaties en overheden kunnen meedenken over de aanpak van het onderzoek. Zij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep, die in verschillende fasen van het onderzoek betrokken wordt.

Consortium

De benodigde expertise voor het onderzoek is in Nederland verdeeld over verschillende onderzoeksinstellingen en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en. Daarom vormt het RIVM een consortium waarin deze partijen vertegenwoordigd zijn. Het consortium voert het onderzoek uit.

Bestaande kennis

Er is nauwelijks wetenschappelijke kennis over de blootstelling en gezondheidstoestand van omwonenden van agrarische percelen in Nederland. Uit buitenlands onderzoek komen enige aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Het aantal onderzoeken is echter klein en veel onderzoek kent beperkingen. Er is dus behoefte aan gedegen onderzoek naar de situatie in Nederland.