De uitstoot van broeikasgassen nam in 2013 licht toe ten opzichte van 2012. De stijging van 0,5 miljoen ton CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-equivalenten is voor het grootste deel toe te schrijven aan de stijging van de overige broeikasgassen bij de landbouw en de industrie.

Door een stijging van het aantal melkkoeien nam de uitstoot van methaan toe. De chemische industrie zorgde voor een toenemende uitstoot van lachgas. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over 2013 voor luchtemissies van de Emissieregistratie.

De uitstoot van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) door industrie en verkeer is in 2013 gedaald. Dit kwam door een lagere productie en een lager verbruik van motorbrandstoffen. Als gevolg van het koude voorjaar van 2013 was er toch een lichte stijging van de totale uitstoot van CO2. Er werd hierdoor meer aardgas verstookt voor de verwarming van woningen en kantoren.

De broeikasgascijfers zijn voor 2012 en 2013 voor het eerst berekend volgens de meest recente IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Intergovernmental Panel on Climate Change)-guidelines. Dit resulteert in 2012 in een toename van circa 2,5 megaton CO2-equivalenten ten opzichte van de oude methodiek. Door de lichte stijging van de broeikasgassen en ammoniakemissies komen de Kyotodoelstellingen en de emissieplafonds ( NEC national emission ceiling (national emission ceiling)) niet in gevaar.

Overige luchtverontreiniging

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2013 verder gedaald met circa 9 kiloton.  Deze daling is vooral het gevolg door het stellen van emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen). Verder nam in 2013 de uitstoot van ammoniak door de landbouw met ongeveer 2 kiloton toe.

De uitstoot van zwaveloxiden is in 2013 gedaald met circa 3 kiloton. De emissie bij raffinaderijen nam met name door het minder fakkelen met circa 4 kiloton af, terwijl de emissie van energiecentrales met ruim 1 kiloton toenam door de inzet van meer steenkool.

Emissieregistratie is een samenwerkingsverband, dat gecoördineerd wordt door het RIVM.