Een antibioticaresistente vorm van Staphylococcus aureus ( MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)) komt in Nederland wijdverspreid voor in de intensieve veehouderij. Mensen die werken met varkens of vleeskalveren hebben een verhoogd risico om met deze bacterie besmet te raken. Hoewel MRSA bij mensen problemen kan veroorzaken is het volksgezondheidsrisico van de stam die op dit moment in de veehouderij aanwezig is, beperkt. De resultaten van het MRSA-onderzoek worden vandaag gepresenteerd op een symposium en aangeboden aan het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

In de intensieve veehouderij komt een bepaald type MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) (ST398) wijdverspreid voor. Dit type kan zich goed verspreiden binnen dierpopulaties. Personen die werkzaam zijn met varkens of vleeskalveren hebben een verhoogd risico om met deze bacterie besmet te raken. Het risico voor de volksgezondheid is op dit moment beperkt. Dit kan veranderen als deze stam zich beter aanpast aan de mens. Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor.

MRSA in de veehouderij

In verschillende onderdelen van de intensieve veehouderij zijn bedrijven onderzocht op de aanwezigheid van MRSA. De meeste MRSA-besmettingen zijn gevonden in de varkenshouderijen en vleeskalverbedrijven, zowel bij de dieren als bij de mensen die op de bedrijven wonen en werken. In de varkenshouderijen was dit respectievelijk 68,3% en 14%. Bij de vleeskalverbedrijven was dit 88% en 16%. Voor de pluimveehouderij zijn de monsters in de pluimveeslachterij genomen. Daaruit wordt geschat dat 35% van de bedrijven positief was. Van de slachthuismedewerkers was 5,6% MRSA positief.

MRSA-problematiek

Mensen die een MRSA-bacterie bij zich dragen vormen met name een probleem voor de gezondheidszorg. De Nederlandse ziekenhuizen voeren een actief beleid om verspreiding van MRSA in ziekenhuizen tegen te gaan. Bij mensen die besmet raken met MRSA kan deze bacterie onder meer tot wondinfecties leiden. Omdat MRSA resistent is tegen een aantal antibiotica zijn deze infecties moeilijk te behandelen. Het type MRSA dat op dit moment veel in de veehouderijen gevonden wordt, is niet of slechts zeer zelden resistent tegen antibiotica die bij de mens worden gebruikt voor de behandeling van MRSA.

Het onderzoek

In 2005 werd duidelijk dat MRSA voorkomt in de Nederlandse veehouderij en dat mensen die wonen of werken op deze bedrijven ook hiermee besmet kunnen raken. Het onderzoek is in opdracht van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen uit het humane en veterninaire domein, onder leiding van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het RIVM. De andere consortiumleden zijn het Centraal Veterinair Insituut van Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research), Erasmus Universitair Medisch Centrum, Gezondheidsdienst voor Dieren, Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Voedsel- en Warenautoriteit.

-------------------------
Noot voor de redacties

De rapportage is te downloaden op de pagina over MRSA. Een link hiernaartoe vindt u onder 'Zie ook'.

Voor informatie over de veterinaire kant van de MRSA- en resistentieproblematiek kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de faculteit Diergeneeskunde, 030-253 4722 of via secretariaat.communicatie.vet@uu.nl

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met RIVM Communicatie, 030 274 40 49.