RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) Watercycle Research Institute hebben een verbeterde methode ontwikkeld om te beoordelen of er een risico is op verontreiniging van drinkwater doordat verontreiniging in het grondwater door kunststof leidingen heen dringt (permeatie). Met deze methode kunnen de risico’s hiervan tijdig worden onderkend en kan gerichter onderzoek worden gedaan waar nodig. Er is namelijk een kleine kans dat organische verontreinigingen in grondwater door kunststof drinkwaterleidingen dringen en de kwaliteit van het drinkwater aantasten. Kunststof drinkwaterleidingen worden vooral gebruikt voor de aansluiting van woningen op de hoofdwaterleiding.

Volgens de oude methode wordt bij aanwezigheid van verontreinigd grondwater bijna altijd nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt zelden dat het drinkwater in de leidingen verontreinigd is, maar het onderzoek leidt wel tot hinder en soms tot onrust. De nieuwe methodiek hanteert een stappenplan, waarmee eerst op basis van alle informatie wordt gekeken of aanvullend onderzoek in de vorm van metingen überhaupt nodig is. 

De afgelopen jaren zijn enkele tientallen locaties met verdenking van permeatie onderzocht waarbij in enkele gevallen daadwerkelijk verontreiniging van het drinkwater is aangetoond. Waterbedrijven en bevoegd gezag bodemsanering hebben in deze gevallen actie ondernomen.