Tijdens een inspirerende rondetafelbijeenkomst in het Spoorwegmuseum op 9 maart jl. formuleerden en prioriteerden de aanwezigen een behoorlijk aantal oplossingsrichtingen voor het coloscopiecapaciteitsvraagstuk.

De top 3 van de avond zag er als volgt uit:
1. Doorlooptijden flexibeler maken (met name tussen intake en uitslag coloscopie)
2. Patiënt plant zelf intake
3.         i. Inzetten van verpleegkundig endoscopisten
ii. Meer verantwoordelijkheid voor coloscopiecentra bij uitnodigen cliënten intakegesprek.

Het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) heeft alle oplossingsrichtingen in een overzicht geplaatst (zie bijlage). De oplossingsrichtingen en de score zijn rechtstreeks overgenomen uit de uitkomsten van de ronde tafel. Vervolgens heeft het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) de oplossingsrichtingen gerubriceerd en per oplossingsrichting een voorzet gedaan voor mogelijke uitwerking, effecten, termijn en betrokken partijen. De top 3 en andere oplossingsrichtingen en het vervolgtraject zijn op 26 maart jl. besproken in de programmacommissie van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Advies programmacommissie

De programmacommissie kon zich vinden in de top 3. Wel vond zij het opvallend dat er geen financieel aspect in de top 3 stond. De programmacommissie voegde dit punt als prioriteit toe en stelde voor een taskforce in het leven te roepen die gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om knelpunten met betrekking tot de financiering van de vervolgdiagnostiek aan te pakken. Daarnaast adviseerde de commissie om na te gaan wat de haalbaarheid en impact van de hoogst gescoorde oplossingsrichtingen zijn.

Afspraken over vervolg

Samenwerking tussen de verschillende stakeholders bij het oplossen van het capaciteitsvraagstuk is cruciaal. Dit laat onverlet dat er één partij ‘in the lead’ moet zijn bij het inzetten van het vervolg. In het overzicht met oplossingsrichtingen staan deze partijen vetgedrukt. De vertegenwoordigers van deze partijen in de programmacommissie ontvangen een overzicht van de voor hen relevante oplossingsrichtingen. Het CvB vraagt de partijen die in de lead zijn bij de top 3 van  oplossingsrichtingen, deze te beoordelen op haalbaarheid en impact en hierover een terugkoppeling in de programmacommissie in juni te geven.

Afhankelijk van de haalbaarheid en de impact van deze top 3, kunnen de partijen ook kijken naar de andere geboden oplossingen. Indien een oplossingsrichting haalbaar is, worden zij gevraagd het vervolg in gang te zetten. De wijze waarop dit gebeurt, is aan de partijen zelf. Het CvB start aankomende tijd met het eerste punt uit de top 3: het flexibel maken van de doorlooptijden. Wij zullen het veld zo spoedig mogelijk over het vervolg van dit punt informeren. Zoals gezegd hecht de programmacommissie aan een taskforce ‘financiering vervolgdiagnostiek’. Het CvB vraagt leden van de programmacommissie om deze taskforce in te stellen en eveneens in juni tijdens de programmacommissie terug te koppelen over de voortgang en resultaten van deze taskforce.