Het aantal ambulances dat op werkdagen in Nederland nodig is, is tussen 2012 en 2015 met tien gestegen naar 598. In de avond en nacht en in het weekend is de toename van het aantal benodigde ambulances groter. Zo zijn op werkdagen ‘s-avonds 28 ambulances meer nodig. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het RIVM op basis van gegevens over het jaar 2015.

De belangrijkste oorzaak voor de toename van het aantal benodigde ambulances is de stijging van het aantal spoedeisende inzetten. De vraag naar spoedeisende ambulancezorg is tussen 2012 en 2015 met 18,8 procent toegenomen, een stijging van gemiddeld 5,9 procent per jaar. 

Verklaringen

Het groeicijfer van de spoedeisende ambulancezorg kan deels worden verklaard door demografische ontwikkelingen, zoals de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Een andere factor is het feit dat mensen eerder en gemakkelijker een beroep doen op de ambulancezorg. Ook speelt een rol dat meldkamers in de afgelopen jaren zijn overgegaan op andere systemen voor het behandelen van 112-meldingen en dat ambulances nu eerder ingezet worden, om kortere responstijden te realiseren. 

Referentiekader

De benodigde capaciteit van de ambulancezorg in Nederland wordt berekend met behulp van een zogeheten referentiekader. Dit referentiekader definieert het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in Nederland kan worden uitgevoerd, gegeven een aantal randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van standplaatsen. 

In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het RIVM het referentiekader van 2013 geactualiseerd met recente cijfers over de vraag naar en het aanbod van ambulances in Nederland. Het ministerie van VWS bespreekt de uitkomsten met Ambulancezorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, waarna de minister het referentiekader vaststelt.