In een gisteren verschenen persbericht van Wageningen Universiteit staat dat kunstmatige nanodeeltjes geen risico voor het milieu inhouden. Het RIVM vindt deze conclusie voorbarig.

Nanodeeltjes worden gemaakt uit verschillende stoffen, met diverse groottes en vormen waardoor ze bijzondere eigenschappen hebben. Hierdoor kunnen ze specifieke effecten in het milieu veroorzaken. In het  onderzoek van Wageningen Universiteit is modelonderzoek gedaan naar koolstof-nanodeeltjes en zijn bovendien geen metingen naar effecten verricht. Andere stoffen, zoals metaalverbindingen, zijn buiten beschouwing gelaten. Er kan op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd worden dat kunstmatige nanodeeltjes zonder risico zijn voor het milieu.

Eind 2008 heeft het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano) van het RIVM de potentiële risico’s in kaart gebracht van blootstelling aan kunstmatige nanodeeltjes voor de werknemer, de patiënt, de consument en voor het milieu. KIR-nano signaleert wetenschappelijke ontwikkelingen en adviseert over de beoordeling van risico’s voor mens en milieu aan de opdrachtgevende ministeries van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid).