Het huidige risicobeoordelingssysteem voor chemische stoffen houdt onvoldoende rekening met effecten die verschillende stoffen in combinatie met elkaar hebben op het milieu. Daarom doet het RIVM een voorstel voor de berekening van deze combinatie-effecten onder de Europese REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) regelgeving.

In het water, de bodem en de lucht zijn altijd meerdere chemische stoffen tegelijk aanwezig. Het is daarom nodig om te weten welke effecten deze stoffen samen kunnen hebben. Dit gebeurt bij de huidige beoordeling van stoffen onder de Europese verordening voor chemische stoffen (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)) nog niet. In REACH is vastgelegd dat bedrijven die stoffen produceren, verwerken of doorgeven aan klanten, de risico's moeten inventariseren en maatregelen moeten aanbevelen om die risico's te beheersen.

Mixture Assessment Factor

Het RIVM geeft aan dat combinatie effecten van stoffen in de milieurisicobeoordeling kunnen worden meegenomen door de bestaande Nederlandse methode met de Mixture Assessment Factor (MAF) op Europees niveau toe te passen. De methode drukt uit hoeveel stoffen moeten worden meegewogen om de veiligheid van een enkele stof te beoordelen. Hoe dit zou kunnen werken is geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld met een data-gedreven MAF voor stoffen in water. Het doel hiervan is dat alle stoffen samen, na uitstoot naar het milieu, geen milieurisico veroorzaken.

Naast deze generieke aanpak onder REACH is het mogelijk om locatie specifieke risico’s individueel aan te pakken. Een lokale of nationale aanpak kan soms efficiënter zijn.