Jaargang 7, Nummer 8 / 5 december 2014
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 7, Nummer 8 / 5 december 2014
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


INHOUDSOPGAVE
Vergoeding en toegang voor downscreening in 2015.
In 2015 verandert een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding en toegang voor de downscreening. Per 1 januari 2015 geldt het volgende:

Combinatietest
  • Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf betalen.

  • Dit geldt ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder.

  • In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar.

  • De zorgverzekeraar vergoedt de combinatietest wel indien sprake is van een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.

Vervolgonderzoek: vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie
  • De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.

  • Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.

  • De directe toegang voor vrouwen van 36 jaar en ouder tot vervolgonderzoek vervalt.

Neem deze informatie mee in de gesprekken. De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig. Raad daarom stellen/vrouwen aan om te kijken op www.rivm.nl/downscreening
( > Hoe verloopt de screening > Kosten) en contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.
In 2013 is de richtlijn 'bacteriële meningitis' uitgekomen. Deze richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie in samenwerking met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. In deze richtlijn is de follow-up van het gehoor bij kinderen na een bacteriële meningitis goed geborgd. Omdat dit voor die tijd niet het geval was, was binnen het 'Ziekenhuisprotocol' van de neonatale gehoorscreening een vangnet gecreëerd voor de follow-up van het gehoor bij deze kinderen. Dit zal per 1.1.2015 worden beëindigd. Alle betrokken partijen zullen hierover worden geïnformeerd. Daar waar nodig zullen materialen en website worden aangepast.
Op verzoek van de screeners zijn de gesprekshulpen bij de OAE- en AABR screening vertaald in het Engels. Ze zullen vanaf 1.1.2015 digitaal beschikbaar zijn op de website www.rivm.nl/gehoorscreening --> voor professionals --> rechterkolom website onder 'protocollen'
Op 2 oktober 2014 heeft het Centraal Orgaan kwaliteitseisen voor opleidingen echoscopie SEO en NT vastgesteld. Deze kwaliteitseisen staan vermeld op de website van het RIVM.

Deze opleidingseisen hebben als doel om de eindtermen waaraan de cursist moet hebben voldaan vast te stellen en de toetsing daarvan tussen de verschillende opleidingsinstituten op elkaar af te stemmen. Op de website van het RIVM staat een lijst met opleidingen die voldoen aan de kwaliteitseisen.
In oktober is de placenta lokalisatie toegevoegd aan de beeldbeoordeling SEO. Dit is conform het NVOG model protocol SEO.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.