Jaargang 7, Nummer 6 / 25 augustus 2014
Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen
Jaargang 7, Nummer 6 / 25 augustus 2014
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de pre- en neonatale screeningen. Deze gratis nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden en is bedoeld voor alle betrokken professionals bij de screeningen. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.


INHOUDSOPGAVE
- Draaiboek neonatale hielprikscreening gewijzigd
- Nieuw beleid voor opslagtermijn van NT- en SEO echobeelden
- Kwaliteitsbeoordeling SEO en NT
- Nieuwe webshop folderdistributie
Draaiboek neonatale hielprikscreening gewijzigd
Een nieuw versie (10.0) van het draaiboek neonatale hielprikscreening en een overzicht van de wijzigingen staan per 15 juli 2014 online.

In versie 10.0 zijn o.a. de volgende onderdelen gewijzigd:
- de afkapgrens van galactosemie in: GALT<=2.7 U/dl bloed, TGAL>=900 umol/l bloed
- toegevoegd een nieuwe procedure m.b.t. het opvragen van restant hielprikmateriaal door ouders (bijlage J, 8)
- toegevoegd bijlage G 'De uitslag'
- toegevoegd hoofdstuk 8 'De rol van het referentielaboratorium'
- toegevoegd streefcijfers en indicatoren inclusief een tabel met kwaliteitsdomeinen in hoofdstuk 15 'Registratie, monitoring en evaluatie'
Nieuw beleid voor opslagtermijn van NT- en SEO echobeelden
Het Centraal Orgaan heeft op 3 juni 2014 op advies van de werkgroep Kwaliteit een akkoord gegeven op de termijn van het opslaan van NT- en SEO echobeelden. Vastgesteld is dat de echobeelden verplicht gedurende 15 jaar na het afsluiten van het dossier bewaard moeten worden. Dit is dezelfde termijn als de bewaartermijn van het medisch dossier volgens de WGBO. Daarna mogen de echobeelden worden vernietigd, tenzij het vanuit professionele normen zinvol is om de beelden langer te bewaren. Deze afspraak wordt in het najaar toegevoegd aan de 'Kwaliteitseisen aan de werkomgeving'.
Kwaliteitsbeoordeling SEO en NT
De regionale centra dragen zorg voor de kwaliteitsbewaking van de echobeelden. Voor het SEO is de wijze waarop dit op een uniforme manier kan worden beoordeeld beschreven in de kwaliteitsbeoordeling SEO. Deze kwaliteitsbeoordeling en de bijbehorende beoordelingscriteria kunnen ook dienen als leidraad voor de SEO-echoscopist.
Voor de NT meting is al eerder een dergelijke kwaliteitsbeoordeling vastgesteld.
Nieuwe webshop folderdistributie
In samenwerking met RIVM-DVP heeft het CvB bestellingen, distributie, opslag en beheer van de folders pre- en neonatale screeningen gecentraliseerd. Daar waar in het verleden DVP regiokantoren onder andere zorgden voor opslag en regionale distributie van de folders is nu alles landelijk georganiseerd via de grafische dienstverlener voor het RIVM: VijfKeerBlauw. Professionals kunnen met ingang van 1 augustus via de webshop folders bestellen. De nieuwe webshop maakt het bestellen van folders eenvoudiger en efficiƫnter.

Voor directe toegang tot de webshop is de link http://rivmshop.pondres.nl beschikbaar.
Voor een overzicht van de vertalingen en de mogelijkheid tot downloaden kijk op www.rivm.nl/pns-folders.

Colofon

Redactie
E-mail: pns@rivm.nl
www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.