Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 7, Nummer 9 / 17 december 2014

RVP en hielprikscreening
De parlementaire behandeling van de Wet langdurige zorg (Wlz) is eind november afgerond. Deze wet vervangt de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Rijksvaccinatieprogramma en de hielprikscreening, nu nog verstrekkingen op grond van de AWBZ, worden vanaf 1 januari 2015 gefinancierd uit de begroting van VWS. Dat heeft geen consequenties voor de uitvoeringspraktijk van beide programma's: de taken van de JGZ-organisaties en het RIVM en de wijze van financiering van de JGZ-organisaties door het RIVM veranderen niet.
Het ligt in de bedoeling om met ingang van 2018 een goede wettelijke regeling voor beide preventieprogramma's in de Wet publieke gezondheid (Wpg) tot stand te brengen. De verantwoordelijkheid voor het toedienen van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma wordt dan belegd bij de gemeente als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. De uitvoering van de hielprik blijft een rijksverantwoordelijkheid. In de voorbereiding van deze aanpassing van de Wpg wordt nauw samengewerkt door VWS, het RIVM, GGD GHOR Nederland, ActiZ en de VNG.
Vergoeding en toegang voor downscreening in 2015
In 2015 verandert een aantal zaken ten aanzien van de vergoeding en toegang voor de downscreening.

Per 1 januari 2015 geldt het volgende:
Combinatietest
  • Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf betalen (ongeveer 165 euro).

  • Dit geldt ook voor zwangere vrouwen van 36 jaar en ouder.

  • In sommige gevallen vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest. Raad de zwangere aan haar polis te controleren of contact op te nemen met haar zorgverzekeraar.

Vervolgonderzoek: vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie
  • De kosten van vervolgonderzoek vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, maar kunnen ten kosten gaan van het eigen risico.

  • Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor vervolgonderzoek na een verhoogde kans bij de combinatietest of bij een medische indicatie. Neem bij twijfel over een medische indicatie contact op met het PND-centrum.

  • De directe toegang voor vrouwen van 36 jaar en ouder tot vervolgonderzoek vervalt.

Neem deze informatie mee in de gesprekken. De informatie over vergoeding wijzigt regelmatig. Raad daarom stellen/vrouwen aan om te kijken op www.rivm.nl/downscreening
( > Hoe verloopt de screening > Kosten) en contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.
De nieuwe folder "Informatie over de screening op downsyndroom" is beschikbaar
De nieuwe folder "Informatie over de screening op downsyndroom" is te downloaden via www.rivm.nl/pns-folders. U vindt daar ook de link naar de webshop.