Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 10, Nummer 8 / 10 oktober 2017

Inhoudsopgave
Eerste resultaten NIPT bekend
Op 22 september heeft het NIPT consortium de eerste resultaten bekend gemaakt over de NIPT in Nederland. De eerste resultaten kunt u lezen via niptconsortium.
In de media zijn diverse berichten verschenen over de financiering van de NIPT
Het Zorg Instituut Nederland (ZIN) heeft aan het ministerie van VWS geadviseerd om NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden die ZIN daarbij aangeeft is dat prenatale screening een aanbod aan de zwangere is en geen zorgvraag vanuit de zwangere. Het nieuwe kabinet zal over de financiering van de NIPT een besluit nemen. In ieder geval zal de financiering van de NIPT gedurende de twee TRIDENT-studies niet wijzigen. Tot 2020 blijft het dus zoals het nu is, de zwangere betaalt 175 euro zelf en de rest wordt betaald vanuit een subsidie van het ministerie van VWS. Meer informatie kunt u vinden via de website van het Zorginstituut.
Subsidieoproep ZonMw
De subsidieoproep 'Pre- en neonatale screening en diagnostiek' van het programma Zwangerschap en Geboorte II volgt later dan gepland. Het nieuwe kabinet zal eerst besluiten moeten nemen over de 'Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening' van het RIVM en het Gezondheidsraadadvies 'Prenatale Screening'. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor de invulling van de subsidieoproep.
Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening
Op 6 juli 2017 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek de 'Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening' aangeboden aan het ministerie van VWS. Een nieuw kabinet neemt hierover een besluit. In de uitvoeringstoets wordt ingegaan op wat nodig is om de hielprik met twaalf aandoeningen uit te breiden. De toets beschrijft hoe het primair proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie, de informatiehuishouding, de communicatie naar professionals en de (aanstaande) ouders, de implementatie en de financiering ingericht kan worden. Per aandoening is bekeken wat er mogelijk en nodig is om deze toe te voegen aan het bestaande screeningsprogramma. Het advies van het CvB is om de twaalf aandoeningen gefaseerd toe te voegen aan het hielprikprogramma in de komende periode van vijf jaar. Doorlooptijden zijn zeer afhankelijk van de uitkomsten van de benodigde vervolgonderzoeken.