Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 9, Nummer 3 / 26 april 2016

Inhoud
Jaarbericht CvB 2015
Voor het eerst brengt het CvB een jaarbericht uit. Deze eerste editie is gemaakt mede ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het CvB. Het bevat een aantal interviews met verschillende betrokkenen, waaronder Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij VWS. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan thema's als aanbestedingen en communicatie en worden verschillende hoogtepunten binnen de programma's genoemd.
Lees meer
Kwaliteitsbeoordeling SEO gewijzigd
In 2014 zijn landelijke criteria vastgesteld voor de kwaliteitsbeoordeling van SEO-beelden. Op basis van de regionale ervaringen zijn deze criteria nu gewijzigd. De belangrijkste verandering is dat de drempelwaarde om een voldoende te scoren wordt verhoogd. Het is nu vanaf 236 punten = 75% goed. Verder wordt de vergroting voortaan voor 50% meegeteld. Het tijdstip van implementatie van de aangepaste kwaliteitsbeoordeling kan per regio verschillen.
Nieuwe versie kwaliteitseis aan de laboratoria
De kwaliteitseisen die gesteld worden aan de laboratoria zijn aangevuld met de eis dat de gewichtsgecorrigeerde maandelijkse mediane MoM voor PAPP-A en beta-hCG dient te liggen tussen 0,9 en 1,1. Bij het langer dan 3 aaneengesloten maanden overschrijden van deze waarde wordt een nieuwe mediaan berekend door het referentielaboratorium.
Medische indicatie
De combinatietest ten behoeve van prenatale screening op downsyndroom is niet geschikt voor alle zwangeren. Zwangeren met een (familiaire) voorgeschiedenis van foetussen of kinderen met aangeboren afwijkingen of een chromosoomafwijking, evenals ouderparen waarbij één van beide drager is van een chromosoom- of genetische afwijking, hebben een medische indicatie voor counseling in een PND centrum. Zij komen vaak direct in aanmerking voor vervolgonderzoek. In een PND centrum wordt samen met de zwangere het meest passende aanbod bepaald.

Tevens is het mogelijk dat een combinatietest om medische redenen niet uitgevoerd kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zwangere met een drieling. Deze vrouwen dienen, indien zij dit wensen, rechtstreeks verwezen te worden naar een PND centrum voor counseling. Gelieve bij twijfel over een medische indicatie contact op te nemen met het PND centrum.
Kwaliteitseis SEO
De algemene kwaliteitseisen voor het SEO zijn aangevuld met een indicatie voor verwijzing in geval van een afwijkende biometrie en met een vervolgecho bij 32 weken bij een verdenking op een pyelectasie. Het tarief voor deze vervolgecho kan niet apart worden gedeclareerd.