Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 10, Nummer 2 / 14 februari 2017

Inhoudsopgave
Vooropleidingseisen kandidaat-screeners aangepast
De vooropleidingseisen voor de kandidaat-screeners van de neonatale gehoor- en hielprikscreening zijn aangepast en zoveel mogelijk gelijk getrokken voor beide programma's. De aanpassing is in het Draaiboek neonatale gehoorscreening te vinden in paragraaf 4.1 (bladzijde 16) en in het Draaiboek neonatale hielprikscreening in paragraaf 12.4 (bladzijde 56 van de pdf).
Voorlichting asielzoekers
De folder "Screeningen bij pasgeborenen" was al vertaald in 10 talen waaronder Arabisch dat gebruikt kan worden voor de asielzoekers uit Syrië. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bood de mogelijkheid om ook vertalingen mogelijk te maken in het Tigrinya (Eritrea), Farsi (Iran) en Somalisch (Somalië). Er is voor gekozen om hiervoor de voorlichtingsproducten voor laag geletterden te nemen omdat deze ook visueel ondersteund zijn. Deze aanvullende vertalingen zijn te vinden:
- Voor de neonatale gehoorscreening op de openingspagina www.rivm.nl/gehoorscreening, aan de rechterzijde aanklikken "gehoortest in een stripverhaal".
- Voor de neonatale hielprikscreening op de openingspagina www.rivm.nl/hielprik, aan de rechterzijde aanklikken "hielprik in een stripverhaal".
Spiekboekje hielprikscreening weer verkrijgbaar
Het populaire spiekboekje van de hielprikscreening is weer verkrijgbaar. In dit boekje worden alle ziektes uit het hielprikscreeningspakket kort beschreven. Het boekje kan besteld worden via cvb@rivm.nl
Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening live op 16/2: DIN 2.1
Alle zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Omdat het screeningsprogramma ingrijpend verandert, worden alle counselors bijgeschoold. Een van de verplichte scholingsonderdelen is de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors. De DIN 2.1 is de herziene versie van de DIN 2.0 en is nu uitgebreid met informatie over de NIPT. Verder geeft de DIN 2.1 informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. Ook is in de DIN 2.1 een link naar een instructiefilm opgenomen. Ook deze instructiefilm is vernieuwd (beschikbaar eind februari). De DIN 2.1 is daarmee de meest uitgebreide informatiebron over de prenatale screening.
De DIN 2.1 is vanaf 16 februari te downloaden (pdf) en kan worden afgesloten met een digitale toets. Counselors prenatale screening moeten voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1.
Meer informatie op www.rivm.nl/din
Nascholing bij de Regionale Centra
In maart 2017 vindt de verplichte nascholing voor de counselors prenatale screening plaats op diverse tijdstippen en locaties. Alleen de scholingsavonden georganiseerd door de Regionale Centra tellen als geldige scholing voor de NIPT. Nascholingen georganiseerd door andere organisaties, kunnen alleen gezien worden als aanvulling, niet als vervanging. Deelname aan de scholingsavond is gratis. U bent verplicht zich vooraf aan te melden vanwege de accreditatie en catering. Accreditatiepunten worden aangevraagd voor KNOV, NVOG, BEN en V&VN. Op de site van uw Regionaal Centrum leest u hoe u zich kunt inschrijven en wat het programma is.
Kunt u niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan aan voor een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Data staan vermeld op de website van het RIVM.
Lees meer
Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april
Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Het kan zijn dat zwangeren u al eerder vragen of ze aan de NIPT kunnen deelnemen of dat ze er op kunnen wachten. Het is pas vanaf 1 april 2017 mogelijk om de NIPT in de counselingsgesprekken als extra keuze aan te bieden aan alle zwangeren die dat wensen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we iedereen vragen voor 1 april nog niet over deze opties actief te gaan counselen.
Nieuwe materialen op 1 maart beschikbaar
Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Vanaf 1 maart zijn de nieuwe materialen beschikbaar via de webshop van het RIVM. We willen u vragen de vernieuwde folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom maximaal voor 3 maanden te bestellen. Let op: de oude folder voor zwangeren kunt u vanaf 1 april 2017 niet meer gebruiken!
Verder zijn er materialen ontwikkeld voor de ondersteuning van de counseling:
- Informatiekaart (ter ondersteuning van het counselingsgesprek)
- Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (achtergrondinformatie over de NIPT voor counselors)
- Beslisschema's toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen voor verloskundig zorgverleners (VKZ).
U krijgt deze materialen uitgereikt tijdens de scholingsbijeenkomst van uw regionaal centrum. U kunt later meerdere exemplaren bestellen via de webshop op: www.rivm.nl/pns-folders
Website RIVM wordt geoptimaliseerd
De website van het RIVM werkt niet altijd naar behoren. Dit heeft te maken met de overgang naar een nieuw programmeersysteem. De komende tijd wordt www.rivm.nl geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Wensen en suggesties kunt u mailen naar rvpcommunicatie@rivm.nl
PSIE: (Voorlopige) Tarieven 2017 vastgesteld door VWS
Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWS, is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015. Voor 2017 worden de tarieven t.o.v. 2015 en 2016 niet geïndexeerd. De definitieve tarieven worden aan het eind van het jaar formeel vastgesteld.

De tarieflijst 2017 vindt u hier