Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 8, Nummer 7 / 4 september 2015

Inhoudsopgave
Herziening kwaliteitseisen screening Down/SEO
De kwaliteitseis SEO, kwaliteitseis SEO-echoscopist en kwaliteitseis counselor zijn aangepast. Indien u als echoscopist een SEO uitvoert bij een GUO-I indicatie dan dient u de cliënt op de verschillen tussen een SEO en een GUO-I te wijzen. Hierna tekent u in het dossier aan dat dit is gebeurd. Hieronder worden de verschillende aanpassingen kort samengevat.

De kwaliteitseis werkomgeving is vernieuwd. De naam van de kwaliteitseis is gewijzigd in "Kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag ten behoeve van prenatale screening". De eisen aan echoapparatuur en de beeldopslag zijn geactualiseerd en worden door het Regionale Centrum getoetst bij de audit. Een van de eisen beschrijft de leeftijd van de echoapparatuur. Als een echocentrum apparatuur langer dan 5 jaar wil gebruiken, kan het Regionaal Centrum toestemming geven het apparaat maximaal 3 jaar langer te gebruiken. Ten aanzien van het bewaren van beelden is vastgesteld dat deze onderdeel zijn van het medisch dossier en 15 jaar bewaard dienen te worden. Daarna mogen ze worden vernietigd, tenzij het vanuit professionele normen zinvol is om ze langer te bewaren.

In de kwaliteitseis counselor is een extra eis opgenomen ten aanzien van het aantal te behalen accreditatiepunten.
In de kwaliteitseis vaginale echo is de verantwoordelijkheid met betrekking tot het vaststellen van de bekwaamheid om een vaginale echo uit te mogen voeren scherper gedefinieerd. Een vaginale echo is een handeling voorbehouden aan verloskundigen en artsen. De NT of SEO-echoscopist, die zelf geen verloskundige of arts is, kan te maken krijgen met deze kwaliteitseis als hij of zij als zelfstandige alleen werkt in een eerstelijns-echocentrum. Dit houdt onder andere in dat een opdrachtgever geregeld moet zijn. De eisen waren al van kracht, maar zijn nu duidelijker omschreven.