Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 9, Nummer 5 / 8 juli 2016

Inhoudsopgave
Positief advies NIPT als eerste test
De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om een vergunning te verlenen voor proefinvoering van NIPT voor alle zwangere vrouwen als eerste screeningstest. Vrouwen kunnen dan kiezen of ze de combinatietest willen laten doen of NIPT.

In april 2014 heeft de minister een WBO vergunning verleend voor een tweejarige studie naar NIPT . Hierdoor werd NIPT mogelijk voor vrouwen met een verhoogde kans uit de combinatietest. Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar NIPT waaruit blijkt dat de test ook goed werkt als eerste screeningstest. De huidige vergunning betreft de NIPT als eerste screeningstest voor alle zwangere vrouwen.

De raad benadrukt dat de vrouwen die meedoen aan de screening vooraf goed geïnformeerd moeten worden over de verschillende screeningsmogelijkheden, de voor- en nadelen en de kosten van de verschillende tests. Verder moeten vrouwen voorafgaand aan de test de mogelijkheid hebben om aan te geven dat ze nevenbevindingen niet teruggekoppeld willen krijgen. Meer informatie: https://www.gezondheidsraad.nl/nl/nieuws/positief-advies-over-nipt-voor-alle-vrouwen
Draaiboek prenatale screening down/SEO
Het draaiboek prenatale screening down/SEO is geactualiseerd. Er is een verwijzing toegevoegd naar de kwaliteitseisen opleiding counseling. De kwaliteitseisen aan de werkomgeving zijn vervangen door de kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag. Er zijn links toegevoegd naar het beslisschema "Toestemming en registratie" en de "Checklist voor de counselor bij prenatale screening op downsyndroom". Verder is de gevoeligheid van de combinatietest geïllustreerd met een aangepaste tabel, tekst en figuur. Als laatste is de zwangerschapsduur voor een NT meting aangepast naar week 11+2 t/m week 14+1 (CRL 45-84) waarbij aangegeven is dat vooral de CRL van belang is. Vanaf begin juli 2016 is het Centraal Orgaan overgegaan in de programmacommissie Prenatale screening. Het draaiboek wordt in het najaar 2016 hierop aangepast. Meer informatie: naar Draaiboek
Update optimalisatie kwaliteit bloedvlekken hielprik
Vanwege de toekomstige uitbreiding van het aantal hielprikaandoeningen loopt er een project om de kwaliteit van de bloedvlekken op de hielprikkaarten te optimaliseren. Om meer aandoeningen op te kunnen sporen, zijn meer laboratoriumanalyses nodig. De vraag is of die extra analyses gedaan kunnen worden uit dezelfde zes bloedvlekken. Eind februari-begin maart jl. hebben de vijf screeningslaboratoria gedurende twee weken alle hielprikkaarten beoordeeld op kwaliteit van de bloedvlekken. Er zijn in totaal 6543 kaarten beoordeeld. Daarvan bevatte 1,3% onvoldoende materiaal en 41% was suboptimaal. Om te kijken of de uitbreiding ingevoerd kan worden zonder uitbreiding van het aantal bloedvlekken en zonder stijging van het aantal herhaalde hielprikken, is hogere kwaliteit van de bloedvlekken nodig. Daarom gaan de RIVM-DVP regiomanagers en de medisch adviseurs de komende tijd in gesprek met managers en screeners van de uitvoerende organisaties over de techniek van de afname, de scholing en de autorisatie van de screeners. Ook aan de lancetten wordt aandacht besteed (zie het bericht hieronder).
Lees meer
Aankondiging aanbesteding nieuwe hielpriklancetten 2016
Er wordt in het derde kwartaal van dit jaar gestart met een aanbestedingstraject voor een nieuwe hielpriklancet. Aanleiding voor dit traject zijn enkele klachten van uitvoerenden over de lancetten en de suboptimale kwaliteit van de bloedvlekken op de hielprikkaarten (zie hierboven). In dit aanbestedingstraject zullen meerdere hielpriklancetten worden getest in de praktijk. Het traject inclusief testen van hielpriklancetten in de praktijk zal naar verwachting 9 maanden tot 1 jaar in beslag nemen. Totdat het aanbestedingstraject is afgerond zal de huidige lancet gebruikt blijven worden.
Lees meer