Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 9, Nummer 2 / 7 maart 2016

Inhoudsopgave
Informatiebladen over downsyndroom, patausyndroom, edwardssyndroom en open rug/schedel geactualiseerd
De informatiebladen over het downsyndroom, patausyndroom, edwardssyndroom en open rug/schedel zijn herschreven en geactualiseerd. Het herschrijven is gedaan in nauwe samenwerking met experts en met bureau Taal. Het doel hiervan was om de informatiebladen leesbaar te maken voor een zo groot mogelijk deel van de bevolking. Bij het informatieblad over downsyndroom is de Stichting Downsyndroom betrokken geweest.
Stopzetten screening op homocystinurie
In opdracht van het ministerie van VWS zal per 1 april 2016 de screening op homocystinurie in het hielprikbloed worden stopgezet omdat de testmethode onvoldoende betrouwbaar is. Dit is conform het advies van de Gezondheidsraad 'neonatale screeningen' van april 2015.
Deze screening werd, vanwege dezelfde reden, al sinds oktober 2010 niet meer uitgevoerd.
Zwangerschap en risico's op het werk, informatiebladen geactualiseerd
Op de website www.rivm.nl/zwanger/werk staan informatiebladen voor publiek over risico's op het werk voor de zwangerschap. Vijf van deze informatiebladen over 'Voor de voortplanting giftige stoffen' zijn geactualiseerd (bestrijdingsmiddelen, cytostatica, inhalatie-anesthetica en zware metalen). Twee informatiebladen over fysieke belasting en zwangerschap zijn samengevoegd en aangepast aan de nieuwe richtlijn voor bedrijfsartsen over 'Zwangerschap, post partum periode en werk'.
De website bevat naast informatiebladen over andere arbeidsrisico's ook een algemene folder over arbeidsrisico's en werk, en links naar websites met relevante informatie voor de doelgroep.
Voor professionals bestaat er een toolkit met de hiervoor genoemde producten die gebruikt kunnen worden bij de voorlichting over 'Zwangerschap en werk'. De toolkit bevat ook een informatiekompas voor professionals die recent geactualiseerd is. Het doel van het informatiekompas is het ondersteunen van professionals en werkgevers bij het beantwoorden van vragen van cliënten, medewerkers en personeel over arbeidsrisico's in relatie tot kinderwens, zwangerschap en borstvoeding.
De toolkit kan gevonden worden op www.rivmtoolkit.nl >'Onderwerpen' > 'Kinderwens, zwangerschap en werk'.
Optimalisatie kwaliteit bloedspots hielprik
De Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht over de uitbreiding van de hielprik naar 31 ziekten. Onze minister heeft dit advies overgenomen en het RIVM-CvB de opdracht gegeven om deze uitbreiding voor te bereiden door het opstellen van een zogenoemde 'Uitvoeringstoets'. Dit betekent dat het CvB gaat onderzoeken wat allemaal nodig is om te kunnen starten met de uitbreiding. Eén van de problemen waar we dan op stuiten, is de vraag of het voor het laboratorium wel mogelijk is om al die extra analyses te kunnen verrichten uit dezelfde 6 bloedspots. Zoals de situatie nu is, heeft iets minder dan 1% van de afgenomen hielprikkaartjes te weinig bloed om alle bepalingen te kunnen doen. Hierdoor is dan een herhaling van de hielprik noodzakelijk. Als er een uitbreiding is naar 31 ziekten, vrezen we dat dit percentage zal stijgen.
We willen het liefst de uitbreiding van de hielprik kunnen invoeren zonder uitbreiding van het aantal benodigde bloedspots en zonder stijging van het aantal herhaalde hielprikken. Dat lijkt wel mogelijk te zijn, maar dan zal wel extra aandacht nodig zijn voor de kwaliteit van de bloedspots. Hiervoor is een projectgroep ingesteld. Zij bekijkt in de komende tijd meerdere aspecten om die kwaliteit te borgen, dan wel te verhogen. Gekeken wordt dan naar de hielprik-lancetten, maar ook naar de techniek van de afname, de scholing en de autorisatie van de screeners. Naar de hielpriksetjes en het filtreerpapier is al gekeken. Via een aanbesteding heeft dit geleid tot vervanging van het filtreerpapier; we gebruiken nu het papier met het hoogste absorptievermogen.
Folder 'Gehoorscreening onvoldoende' aangepast
Recent is de folder 'Gehoorscreening onvoldoende' op twee punten aangepast. Allereerst wordt nu ook de jeugdarts genoemd als mogelijke verwijzer naast de huisarts. Ten tweede wordt benadrukt dat ouders de verwijskaart bij de huisarts moeten ophalen voordat ze met hun kind naar het Audiologisch Centrum gaan. Dit laatste is belangrijk omdat gebleken is dat zorgverzekeraars een consult pas vergoeden als de verwijzing van de huisarts (of jeugdarts) met AGB code en reden van verwijzing aanwezig is. Is dit niet het geval, dan bestaat de mogelijkheid dat de ouders de rekening toegestuurd krijgen.
NICU kaart nieuwe lay-out
Bij kinderen die op neonatale intensive care units (NICU's) zijn opgenomen wordt het gehoor gescreend als onderdeel van het standaard zorgpakket dat aan deze kinderen wordt geboden. Deze kinderen mogen niet door de JGZ worden gescreend omdat met de door de JGZ gebruikte screeningsapparatuur slechthorendheid bij deze doelgroep kan worden gemist.
Voor NICU medewerkers is enige tijd geleden een kaart ontwikkeld om uit te delen aan ouders van kinderen bij wie het gehoor op de NICU's wordt gescreend. Op deze kaart wordt de ouders gevraagd dit aan de JGZ door te geven. Deze kaart heeft nieuwe lay-out gekregen. Hij is te bestellen via cvb@rivm.nl