Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Pre- en neonatalescreening

Jaargang 9, Nummer 6 / 27 september 2016

Inhoudsopgave
PSIE Alternatief product voor HepBQuin 150IE
Eerder dit jaar hebben wij u gemeld dat er in Nederland een tijdelijk tekort is aan een aantal plasmaproducten van Sanquin PlasmaProducts (SPP). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 ten gevolge van problemen in het productieproces.

Voor het PSIE programma is er binnenkort ook een tekort aan HepBQuin 150IE. Dit product wordt in Nederland gebruikt als post-expositie profylaxe ter preventie van hepatitis B bij pasgeboren van moeders die draagster zijn van het hepatitis B virus. Dit product wordt meteen na de geboorte of zo snel mogelijk (< dan 2 uur) toegediend.

Omdat er in Nederland geen vervangend product is, heeft SPP - in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - ervoor gezorgd dat er een gelijkwaardig alternatief beschikbaar is afkomstig uit Engeland. Het betreft Hepatitis B Immunoglobulin van Bio Products Laboratory (BPL). Omdat dit product niet in Nederland is geregistreerd, is het product alleen beschikbaar op artsenverklaring. Het product wordt echter in flacons van 200 IE geleverd in plaats van HepBQuin 150 IE van SPP. In overleg met professionals luidt het advies om bij pasgeborenen de gehele 200 IE flacon toe te dienen.

SPP stelt het product op aanvraag van de apotheker kosteloos beschikbaar indien vergezeld van een ingevulde artsenverklaring. Deze verklaring mag ook getekend worden door een BIG geregistreerd verloskundig zorgverlener. Een Nederlandse bijsluiter wordt geleverd bij het product (www.sanquin.nl/hepbquin).
Lees meer
NIPT beschikbaar als eerste test
Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in het kader van TRIDENT 2. Met dit besluit volgt minister Schippers het advies van de Gezondheidsraad op. Het uitgangspunt van TRIDENT 2 is dat de NIPT als eerste screeningstest in onderzoekssetting wordt aangeboden, naast de al bestaande combinatietest.
In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-over-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt
Reminder e-learning hielprik
Vanwege de toekomstige uitbreiding van het aantal hielprikaandoeningen loopt er een project om de kwaliteit van de bloedvlekken op de hielprikkaarten te optimaliseren. Gebleken is dat 1,3% van de hielprikkaarten onvoldoende materiaal bevat en dat circa 40% suboptimaal is. Om uitbreiding van het aantal hielprikaandoeningen in te kunnen voeren zonder uitbreiding van het aantal bloedvlekken en zonder stijging van het aantal herhaalde hielprikken, is hogere kwaliteit van de bloedvlekken nodig. Daarom wordt een aanbesteding van de lancetten voorbereid en gaan de RIVM-DVP regiomanagers en de medisch adviseurs de komende tijd in gesprek met managers en screeners van de uitvoerende organisaties over de techniek van de afname, de scholing en de autorisatie van de screeners.

In dat kader brengen we graag opnieuw de e-learning over de hielprik onder de aandacht (link naar de e-learning. Een groot deel van de screeners heeft die namelijk nog niet doorlopen. Op een plaats en tijd dat het de screener schikt, kan eenvoudig de kennis over de hielprik opgefrist worden met deze e-learning die wordt afgesloten met een toets. Ook voor ervaren screeners kan de e-learning relevante informatie opleveren. Vanaf de volgende revisie van het draaiboek (januari 2017) is het verplicht om de e-learning aantoonbaar doorlopen te hebben als screener.
Tijdstip afname hielprik
N.a.v. de monitoring van de tijdigheid van de hielprik, vragen we aandacht voor de afname van de hielprik op een correct tijdstip. De hielprik moet zo spoedig mogelijk vanaf 72 uur (3 dagen) of 96 uur (4 dagen) na de geboorte afgenomen worden. Zesennegentig uur geldt voor de situaties waarin de hielprik gelijktijdig met de gehoorscreening wordt afgenomen, omdat de gehoorscreening pas vanaf 96 uur na de geboorte betrouwbaar uitgevoerd kan worden.

De timing van de hielprik is cruciaal. Het moet snel na de geboorte; hoe sneller met behandeling begonnen wordt, hoe kleiner de onherstelbare gezondheidsschade bij het kind is. Het mag niet eerder dan 72 uur na de geboorte, omdat dan bij sommige aandoeningen minder goed onderscheid kan worden gemaakt tussen aangedane en niet-zieke kinderen. De gemeten concentraties worden vergeleken met normaalwaarden van niet-zieke kinderen van 72-96 uur oud. De concentraties van veel stoffen in het bloed veranderen met de leeftijd van het kind, dus wanneer de hielprik eerder of veel later dan 72-96 uur (3-4 dagen) na de geboorte wordt afgenomen, is het screeningsresultaat minder betrouwbaar.