Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Nieuwsbrief Bevolkingsonderzoek naar kanker

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek geeft een digitale nieuwsbrief uit over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke regie van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren en betrekken bij actuele ontwikkelingen.

Jaargang 8, Nummer 1 / 22 februari 2018

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker 2018
Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker voor 2018 is weer geactualiseerd en is beschikbaar via de website. Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek borstkanker beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd wordt en welke afspraken daarvoor gelden. Ieder jaar wordt het geactualiseerd met alle afspraken die in het afgelopen jaar zijn gemaakt of zijn vernieuwd.

Sinds dit jaar wordt in het uitvoeringskader verwezen naar het Juridisch kader - gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daarin wordt wetgeving behandeld die relevant is voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de (potentiële) deelnemers aan de screening.

Daarnaast wordt verwezen naar het nieuwe protocol risicomanagement. Voor dit protocol is gezocht naar zoveel mogelijk synergie met de protocollen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en baarmoederhalskanker. Het protocol risicomanagement beschrijft de werkwijze voor het voorkómen van en het omgaan met (het risico op) afwijkingen in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen afwijkingen die de organisaties zelf kunnen afhandelen en afwijkingen die gemeld moeten worden bij het RIVM behoeven en/of moeten worden gemeld bij de inspectie (IGJ) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het programma BK2020
Na het succesvol afronden van de aanbestedingen voor de mammogafen en het IMS (Image Management System) gaat dit jaar het BorstKanker2020 programma de implementatie-fase in. De screeningsorganisaties hebben projectgroepen ingericht en vijf regionale uitrolteams geformeerd. Er wordt stevig gebouwd aan het IT systeem, Screen-IT, en het IMS. De Proof of Concept voor het nieuwe IMS is inmiddels geslaagd. Het Landelijk Referentie Centrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) heeft daarna goedkeuring gegeven aan het gebruik van de beoordelingsstations voor de radiologen in de Nederlandse screening. De samenwerking tussen alle partijen verloopt heel goed.
BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER

Data ScreenIT en wetenschappelijk onderzoek
De screeningsorganisaties voeren momenteel twee pilots uit voor een nieuw proces om data uit ScreenIT beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker. Deze pilots lopen volgens planning. Begin maart is er meer gedetailleerde informatie over dit proces beschikbaar. Deze wordt gedeeld via zowel de nieuwsbrief van het RIVM-CvB als via de screeningsorganisaties. Waarschijnlijk start de eerste periode waarin onderzoekers een data aanvraag kunnen indienen halverwege maart 2018. Later dit jaar start een tweede periode.

Aan- en afmelden