Continue online monitoring

WaterSNIP streeft naar automatisch continue monitoring van de waterkwaliteit, waarbij de resultaten  automatisch online kunnen worden gedeeld. In het huidige LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) worden zowel monsters genomen van grondwater, bodemvocht, drainwater en slootwater. In de eerste fase richt WaterSNIP zich voornamelijk op het monitoren van slootwater. Dit omdat slootwater een hoge temporele variatie (bijvoorbeeld dagelijkse of jaarlijks) kent als gevolg van schommelingen in temperatuur, zonlicht, neerslag etc. Het leent zich daarom veel meer voor continue metingen dan bijvoorbeeld grondwater. In het grondwater gaan de veranderingen langzaam en de grondwatermonsters die we in het LMM nemen geven de gemiddelde waterkwaliteit over één jaar. 
In het slootwater toetsen we sensoren voor parameters die op dit moment op een relatief eenvoudige manier te meten zijn (EC European Commission (European Commission)Electrical Conductivity, kleur, troebelheid, Temperatuur, pH). Met deze parameters zetten we een generiek testmeetnet op. Voor de nutriënten stikstof (zoals nitraat) en fosfor (zoals ortho-fosfaat) zijn de technische mogelijkheden om met sensoren te meten nog beperkt. In dit generieke testmeetnet kunnen sensoren voor stikstof en fosfor ingepast worden als deze beschikbaar komen. De eerste testen met EC, pH en Temperatuur komen online.

Samenwerking

Een van de belangrijkste pijlers van WaterSNIP is de samenwerking met andere kennisinstellingen en meetpartijen. We werken samen met diverse waterschappen en er zijn nauwe banden met KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) Watercycle Research Institute , Deltares, WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) Wageningen University & Research  en TNO. De samenwerking binnen WaterSNIP vindt plaats in de begeleidingsgroep, deze is in oprichting. WaterSNIP streeft naar een breed gedragen methode te ontwikkelen om met sensoren de waterkwaliteit te meten. Wilt u hierover meedenken? Neem contact op via lmm@rivm.nl .

Binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  valt de WaterSNIP onder de Innovatieve Milieumonitoring, net als Samen Meten aan luchtkwaliteit.