Op basis van proefbevolkingsonderzoek, een advies van de Gezondheidsraad en een uitvoeringstoets van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft minister Schippers besloten om vanaf 2014 in Nederland een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren met een immunologische ontlastingstest (iFOBTimmunologische fecale occult bloedtest) als screeningsmethode.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft volgens de wettelijke verplichtingen een Europese aanbesteding uitgevoerd voor deze iFOBTimmunologische fecale occult bloedtest plus bijbehorende analyseapparatuur. Voor deze aanbesteding is door een team met verschillende deskundigheden een programma van eisen opgesteld waaraan de screeningstest moet voldoen. In het programma van eisen zijn onder meer eisen gesteld aan de specificiteit en
sensitiviteit van de iFOBT, die humane hemoglobine in ontlasting meet.

Bekijk het artikel via de link in de kolom 'Download'.