In de Nederlandse bodem ligt ongeveer 19.000 kilometer aan ondergrondse buisleidingen waar gevaarlijke stoffen doorheen worden getransporteerd. Het gaat hierbij om het transport van aardgas onder hoge druk, aardolieproducten en chemicaliën.

Regelgeving

Het omgevingsveiligheidsbeleid voor buisleidingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen). Het Bevb beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de leidingexploitant en van de gemeenten.

Het Bevb geeft de risiconormen voor het plaatsgebonden risico (PRplaatsgebonden risico) en regels voor het groepsrisico (GRgroepsrisico). De uitwerking van het Bevb is geregeld in de Regeling externe veiligheid buisleidingen (RevbRegeling externe veiligheid buisleidingen) en betreft onder meer de wijze waarop het risico in een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) berekend moeten worden (rekenvoorschrift en rekensoftware).
De resultaten van een QRA worden door gemeenten of exploitant gebruikt om beslissingen te nemen over de aanvaardbaarheid van het risico en de noodzaak voor het treffen van maatregelen.

Meer informatie over het Bevb, de Revb, de PR en de GR vindt u op de website van Infomil.

Risicobronnen

De Revb wijst momenteel de volgende categorieën buisleidingen aan:

  • Leidingen voor het transport van aardgas onder hoge druk;
  • Leidingen voor het transport van buisleidingen met aardolieproducten;
  • Leidingen voor het transport van chemicaliën.

Voor deze buisleidingen zijn de rekenvoorschriften opgenomen in Modules B, C en D van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb. De rekenvoorschriften bevatten ook maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s te beperken. Ook gemeenten kunnen aanvullende risicoreducerende maatregelen treffen. Deze worden in de notitie Gemeentemaatregelen buisleidingen beschreven.

Op de onderliggende pagina’s wordt voor de drie categorieën buisleidingen nadere informatie gegeven. Het betreft onder andere informatie over het rekenvoorschrift, de rekensoftware en achterliggende informatiebronnen.